Nyheter från FKG

 • 14 oktober, 2021
 • Ever Givens haveri och det ekonomiska efterspelet

 • De ekonomiska konsekvenserna för de som har haft gods ombord på det i Suezkanalen grundstötta containerfartyget Ever Givens börjar nu tydliggöras för de företag som haft gods ombord. Eftersom ett så kallat gemensamt haveri deklarerades av rederiet, ska bärgningskostnaderna fördelas över godsägarna. Utgångspunkt är alltid godsvärdet och inte antal containrar eller kollin.

  Som media rapporterat rör det sig inte om några små summor som haveriet kostat. Vilka skyldigheter har man som godsägare att bidra till bärgningsföretaget? Vi ställde frågan till Andréa Jällbrink, advokat på FKG-partnern Setterwalls.

  Är alla godsägare skyldiga att bidra till kostnaderna för det gemensamma haveriet?

  Reglerna om gemensamt haveri är inkluderade i de flesta standarddokument som används inom sjöfarten och är därför nästan alltid en del av godsägarens avtal med transportören eller rederiet. Många länder (inklusive Sverige) har också inkorporerat reglerna i den nationella lagstiftningen med följden att reglerna gäller även om detta inte uttryckligen framgår av avtalet. Som godsägare kan man därför utgå från att man är skyldig att ersätta en del av kostnaderna vid ett gemensamt haveri.

  Hur stort kan bidraget bli?

  Respektive godsägare ska utifrån godsets värde bidra till de kostnader som ska ersättas vid ett gemensamt haveri. Det är godsvärdet vid slutdestinationen som ligger till grund för beräkningen. Om godset är skadat kommer detta att påverka godsvärdet och därmed även bidragets storlek.

  Utöver godsvärdet ska kostnaderna för frakt och försäkring som utgångspunkt också räknas in i godsvärdet, under förutsättning att det är godsägaren som står risken för dessa delar.

  Bidraget som ska betalas är procentuellt sett lika stort för samtliga bidragande parter och beräknas baserat på kostnadernas storlek ställt i relation till det sammanlagda värdet av de intressen som ska bidra. Enligt nuvarande uppgifter förväntas godsägare i Ever Given-haveriet ställa säkerhet motsvarande cirka 25 procent av godsvärdet.

  Kravet kan variera från land till land

  Även om kostnaderna vid ett gemensamt haveri i praktiken sällan överstiger det totala värdet av fartyg och last, så är många godsägare intresserade av hur stort bidraget maximalt kan bli och om man som godsägare kan bli skyldig att betala mer än vad godset faktiskt är värt. Det saknas internationell reglering kring den här frågan och svaret skiljer sig därför från land till land. I många länder är dock utgångspunkten att ansvaret är begränsat till 100 procent av godsvärdet, vilket också ligger i linje med att ansvaret är knutet till godset och inte till ägaren personligen.

  Det sistnämnda skrev vi om i FKG:s nyhetsbrev med utgivning 14 april, det vill säga i direkt anslutning till haveriet. Tidigare har vi även haft uppe frågan med gods- och transportförsäkringar.