Klimatdeklarera dina komponenter

Klimatdeklarera dina komponenter

Nu kan du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ge ditt företag och dina kunder en unik konkurrensfördel och samtidigt bidra till hållbara transporter.

FKG såg redan 2021 tydliga tecken på skärpta krav avseende redovisning av artiklars klimatpåverkan och initierade därför ett projekt (Konkurrenskraftig hållbarhet för SMEs) som resulterade i en enkel och kostnadseffektiv metod för framtagning av ett Klimatdatablad – ett dokument som beskriver en artikels klimat­påverkan i CO2 eq från vagga till grind.

Metoden svarar mot skärpta krav från samhället, lagstiftare och kunder kring redovisning av produkters och enskilda artiklars klimatpåverkan. De företag som kan tillgodose dessa krav får en unik konkurrensfördel i takt med att efterfrågan på hållbara produkter ökar. Metoden uppfyller kraven för att en artikels klimatpåverkan skall kunna valideras av tredje part om så önskas. Valideringen utförs i nuläget av RISE enligt EN ISO/IEC 17029: 2019.

Metoden baseras på kända material- och processdata och kan därför användas för att redovisa klimatpåverkan både för befintliga artiklar i produktion och för framtida artiklar, vilket innebär att Klimatdatabladet kan bifogas med den vanliga offerten till kund.

 

Välkommen att kontakta någon av våra konsulter för att få veta mer, och för att påbörja ditt arbete.

Greengoat Hållbarhetsbyrå: Katja Andersson – katja.andersson@greeng.se, +46 70 789 54 92

EDAG: Cecilia Schülén – cecilia.schulen@edag.se, +46 70 649 84 97

AFRY: Anna-Karin Jörnbrink – anna-karin.jonbrink@afry.com, +46 70 780 61 26

 

För information om validering av klimatdatablad:

Validering av framtagning för klimatdatablad | RISE

RISE: Sophia Engström – sophia.engstrom@ri.se, +46 70 627 57 43

 

Är du intresserad av att höra mer om projektet i sin helhet, kontakta:

SuPr: Mats Lundin – mats.lundin@sscp.se, +46 70 780 61 00

MITC: Michael Rydell – michael.rydell@mitc.se

FKG: Kontakt

Projektet Konkurrenskraftig hållbarhet för SMEs finansierades av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Bakgrund

Metod för framtagning av ett Klimatdatablad

Syftet med klimatdatabladet är att stärka konkurrenskraften hos miljömedvetna underleverantörer och deras kunder genom att redovisa klimatpåverkan hos en befintlig eller framtida artikel som man avser offerera.  Kunden kan därmed göra ett medvetet val för att öka hållbarheten hos sin produkt.  Redovisningen av artikelns klimatpåverkan ger ett ökat kundvärde som gynnar de leverantörer som kan bifoga ett Klimatdatablad till sina artiklar.

Klimatdatabladet redovisar klimatpåverkan i CO2eq (koldioxidekvivalenter). Beräkningarna utgår från energi-, material-, logistik- och produktionsdata från föregående år. Beräkningsmetoden kan därmed användas både för artiklar som är i produktion och för framtida artiklar där produktens material och tillverkningsprocess är känd. Metoden att ta fram ett Klimatdatablad följer en standardiserad process. Efter utbildning och inledande stöd kan den egna personalen ta fram ett Klimatdatablad för valfri egen artikel. Om företaget så önskar kan en tredjepartsvalidering av metoden utföras, vilket ytterligare ökar kundvärdet hos Klimatdatabladet.

Metoden utgår från företagets klimatpåverkan ur ett förenklat livscykelperspektiv (vagga till grind). För uppbyggnaden av den egna beräkningsmodellen krävs att en godkänd konsult initialt utbildar och stöttar företaget. Just nu kan man välja mellan konsulterna Greengoat, EDAG eller AFRY, medan RISE ansvarar för tredjepartsvalideringen.

Klimatdatabladet kan inte jämställas med en fullständig LCA eller EPD, men det arbete som ligger till grund för redovisningen ger en mycket god insikt och kunskap kring företagets och artiklarnas klimatpåverkan från vagga till grind (från råmaterialets ursprung till utleveransen vid företagets grind).

Indata till beräkningsmodellen
Beräkningen av en framtida artikels klimatpåverkan baseras på en mix av primära och sekundära data. Primära data kommer från den egna verksamheten, t ex data från energianvändning, råvaror, förnödenheter samt transporter. Sekundära data (generiska) hämtas från officiella databaser,
t ex Ecoinvent, eller rapporter. Där det finns historiska primärdata, inkl. EPD- eller LCA- data, används dessa i första hand. I andra hand används även sekundära data; då man vill beräkna klimatpåverkan för framtida artiklar som tillverkas i material eller processer där primärdata saknas.

För råmaterial görs en procentuell uppskattning av andelen återvunnet material som kommer att användas. Om andelen återvunnet material är okänd utgår beräkningen från 100 % jungfruligt material, vilket påverkar den beräknade klimatpåverkan. Logistikdata utgår från var de egna underleverantörerna finns och respektive transportsätt till företaget.

Eftersom metoden utgår från föregående års dokumenterade material- och processdata kan inte genomförda miljöförbättringar under innevarande år tillgodoräknas i klimatberäkningar under samma år. Däremot kommer effekten av genomförda förbättringar att slå genom i nästa års uppdatering av primärdata och sänka den redovisade klimatpåverkan i Klimatdatabladet.

Erbjudandet till företagen omfattar även granskning av tredje part, RISE, som utvecklat ett valideringsprogram för aktuell metod. ; Begär offert för certifiering av ledningssystem eller verifiering/validering | RISE.

Hur ser processen ut?

Framtagning av klimatdatablad sker i en process.

Processen har utvecklats för att alla företag, efter stöd i form av utbildning och coaching i metodframtagning; ska kunna vara kapabla och kvalificerade för att på egen hand kunna ta fram klimatdatablad för framtida artiklar.

Företaget tar kontakt med vald konsult och träffar avtal om samarbete. Lite beroende på företagets storlek, artiklarnas komplexitet och personalens kunskap och tidigare erfarenhet av hållbarhetsarbete, innebär framtagning av ett klimatdatablad en total insats på ca 80 timmar från företaget. Observera att denna tidsomfattning är en uppskattning och avser framtagning av det första klimatdatabladet. Nästkommande klimatdatablad kräver inte lika mycket tid, då en stor del av företagets data redan är insamlad.

Företaget, med stöd av konsulten, skickar in framtagna underlag för validering hos tredje part, i detta fall RISE. Vid större förändringar hos företaget, ex vis byte av berörd personal eller större förändringar i produktionsförutsättningar, kan en ny validering krävas för att kunna utfärda framtida klimatdatablad.

Processen:

  1. Workshop 1 Uppstart

Företaget får grundläggande kunskaper, om hållbarhet generellt och klimatberäkningar specifikt, parallellt med kompetensutvecklande övningar. Genomgång sker av metod och ingående verktyg och underlag för framtagning av klimatdatablad. Konsulten stöttar vid behov.

  1. Workshop 2

Genomgång av emissionsfaktorer och hur man räknar ut sitt klimatavtryck. Här levereras mer detaljerad och omfattande kunskap kring metoden; hur man beräknar miljöpåverkan, var och hur man hämtar data samt vikten av att identifiera och använda rättvisande data. Efter workshopen följer företagets eget arbete med att identifiera och samla den data man behöver för klimatdatabladet. Konsulten stöttar vid behov.

  1. Företagsbesök

Detta steg kombineras med fördel med workshop 2. Konsulten besöker leverantören och tittar på processer och materialflöden för att få en djupare förståelse för verksamheten. Företagsbesöket ägnas främst åt företagets arbete med att identifiera och samla in data för att kunna fylla i inventeringsmallen, men även åt möjligheten att förbättra interna processflöden. Efter företagsbesöket färdigställer konsulten ihop med företaget en modell som används vid klimatdataberäkningen.  Därefter har företaget ett företagsspecifikt verktyg och en modell för att själva kunna beräkna och redovisa klimatpåverkan för olika artiklar i form av ett klimatdatablad.

  1. Validering av metod för framtagning av klimatdatablad

Konsulten skickar in underlag kring företagets process för framtagning av klimatdatablad till RISE, som validerar att företagen har tagit fram klimatdatablad i enlighet med aktuell metod. I valideringsprocessen ingår förutom metodgranskning och stickprov på beräkningar och grunddata, att granska dokumenterad kompetens hos dem individer som ansvarar för och tar fram klimatdatablad. När valideringen är genomförd skickas ett utlåtande från RISE till företaget. Därefter kan klimatdatablad tas fram och kommuniceras till kund när företaget så önskar. Valideringen av företagets interna process har en giltighetstid av ett år och måste således uppdateras årligen. Notera att varje unikt klimatdatablad inte valideras; det är den interna processen och företagets förmåga att efterleva denna vid framtagning av klimatdatablad som valideras. Den aktuella fastställda metoden utgör kravdokument i valideringen och hålls uppdaterad av en referensgrupp.

 

Att ta fram klimatdatablad för fler artiklar:

När företaget genomgått den ovan beskrivna processen ska företaget besitta den kunskap och kompetens som krävs för att på egen hand utföra merparten av det arbete som ligger bakom framtagningen av ett klimatdatablad för framtida artiklar. Företaget behöver uppdatera sina beräkningsmodeller och indata årsvis och skicka in nya underlag för validering. Det kan eventuellt behövas externt konsultstöd inom något specifikt område, exempelvis kring emissionsfaktorer för nya råmaterial.

Kostnaden för utbildning, coachning, metodframtagning och processvalidering ligger långt under kostnaden för en fullständig LCA (livscykelanalys) för varje artikel. Dessutom måste tidsaspekten beaktas; den tid det tar att ta fram en LCA, ofta flera månader, bedöms i de flesta fall inte realistisk vid ett offertförfarande med kund, medan ett klimatdatablad, efter viss träning, kan tas fram på mindre än en dag.

För offert och pris kontaktas konsulter och RISE separat.

 

Välkommen att kontakta någon av våra konsulter för att få veta mer, och för att påbörja ditt arbete.

Greengoat Hållbarhetsbyrå: Katja Andersson – katja.andersson@greeng.se, +46 70 789 54 92

EDAG: Cecilia Schülén – cecilia.schulen@edag.se, +46 70 649 84 97

AFRY: Anna-Karin Jörnbrink – anna-karin.jonbrink@afry.com+46 70 780 61 26

För information om validering:

Validering av framtagning för klimatdatablad | RISE eller Sophia Engström – sophia.engstrom@ri.se, +46 70 62 75 743

Metodbeskrivning

Metoden som tagits fram har beskrivits och publicerats i mer detaljerad form av RISE. 

Den fullständiga metodbeskrivningen hittas här.