FKG positioner

Utan leverantörer inga byggda fordon!

Att fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste industrigrenar, både vad gäller export och sysselsättning, vet de flesta. Vad många däremot inte vet att är att komponenter, delar och system från leverantörer står för runt 75% av förädlingsvärdet i fordonen som tillverkas. Det är alltså avgörande för fordonsindustrins fortsatta framgång att samhälle och politik förstår och tar hänsyn leverantörsledets behov och perspektiv.

Sverige har ett antal starka kluster inom fordonsindustrin med olika lokala tillverkare, förutsättningar och företrädare. Men det är viktigt att komma ihåg att fordonsindustrins leverantörer återfinns i alla 290 kommuner och är en viktig kugge hela landets utveckling. FKGs senaste branschanalys visar att leverantörsledet sysselsätter drygt 93 000 personer i Sverige. Teknik- och tjänsteföretag, producenter av kompletta komponenter och producenter metallkomponenter är tre grupper som står för 76% av antalet anställda.

En stor del av FKGs arbete syftar till att jobba för att politiken ska ta med leverantörsperspektivet, dess behov och potential, i lagstiftning och andra politiska beslut.

FKGs position i prioriterade frågor:

 • 30 dagars betaltider!
  Effektiva affärstransaktioner mellan företag är avgörande för likviditet, tillväxt och svensk konkurrenskraft. I syfte att möta den strukturella förändringen som sker på marknaden och samtidigt sätta fokus på vikten av effektiva affärstransaktioner, har ”Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet” bildats. FKG är initiativtagare till föreningen tillsammans med Almega, Innovations­företagen, Svensk Industriförening Sinf och Företagarna. Föreningen är öppen för medlemmar som delar dess syfte med mål om att korta betaltiderna inom näringslivet.
  Utmanande omvärldsfaktorer parallellt med fordonsindustrins transformation som kräver stora investeringar gör frågan om schyssta avtal mellan leverantör och kund mer aktuell än någonsin. FKG jobbar i olika kanaler för att belysa problematiken kring långa betaltider till leverantör och följdeffekterna det har på fordonsindustrin i stort.
  Som medlem i FKG kan du ta del av våra jurister HÄR.
 • Ren, billig och tillförlitlig energitillgång!
  Tillgång till fossilfri och förhållandevis billig energi har länge varit en konkurrensfördel för svensk tillverkande industri. I den omställning som fordonsindustrin genomgår är tillskott av ny, grön energi till fortsatt konkurrenskraftigt pris en förutsättning för att nå klimatmål på både statlig och företagsnivå.
  Den turbulenta prissituation kring energi som rått sedan början av 2022 har haft en kraftigt negativ effektiv på leverantörsledets lönsamhet vilket påverkar företagens kapacitet att utvecklas och ställa om. I en FKG-enkät under våren 2023 angav närmare 70% av företagen att elpriser hade en markant påverkan på deras kostnadsbas under 2022.
 • F&U-medel till leverantörsledet (FFI)!
  Med 75% av värdeförädlingen är det avgörande att även leverantörsledet har tillgång till statliga forskningsmedel och har möjlighet att påverka hur de fördelas. FKG är representerat i styrelsen och programrådet för FFI – Fordonsstrategisk Forskning & Innovation som en av fyra industripartners (tillsammans med Scania, AB Volvo och Volvo Cars). FFI finansierar forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor per år, där staten står för hälften av finansieringen.
  Inför kommande forskningsproposition driver FKG frågan att FFI fortsättningsvis ska fortskrida på samma sätt, och att FKG och Sveriges leverantörer är en viktig möjlighet för programmet.
 • Jämställdhet gynnar alla!
  Ökad jämställdhet har bevisad positiv effekt på samhället och företag. Sedan 2015 driver FKG nätverket ”Kvinnan i Leverantörsindustrin” som syftar till att skapa en mötesplats för kvinnor i ledande positioner inom fordonsindustrin. Genom regelbundna nätverksträffar och lobbying vill FKG bidra till att belysa frågan och att locka fler kvinnor till STEM-yrken. Mer jämställda och diversifierade arbetsplatser gör fordonsindustrin mer attraktiv att arbeta inom.
 • Närproducerat ger konkurrenskraft! En tilltagande trend inom fordonsindustrin är local-for-local, tillverkning med lokala försörjningskedjor istället för få globala leverantörer. Omvärldsfaktorer som geopolitisk instabilitet, dyrare transporter och skärpt producentansvar och hållbarhetsrapportering gör svenska leverantörer till attraktivare alternativ.
 • Produktionsteknik skapa konkurrenskraft – utvecklingen av nya och avancerade produktionsmetoder accelererar vilket skapar potential för ytterligare stärkt konkurrenskraft för svenska leverantörer. Digitalisering och automatisering är två områden där svensk industri ligger väl till internationellt. För att behålla Sveriges position krävs ökad tillgång till produktionspersonal och ingenjörer med rätt kompetens samt kunskap i finanssektorn om fordonsindustrin framtidspotential för att möjliggöra nödvändiga investeringar.
 • Den som producerar data ska äga datan – FKG, tillsammans med CLEPA, driver frågan om en sektorsspecifik datalagstiftning inom EU för fordon. En anpassad datalag som bland annat ger leverantörer rätt till fordonsdatan för att kunna driva egen innovation och resurser samt delta i den gröna omställningen.
 • Kompetens och kompetensomställning – teknikskiftet inom fordonsindustrin, nya material och avancerade tillverkningsmetoder, digitalisering och ökad kravställning inom hållbarhet är några faktorer som ställer krav på företag att tillföra ny kompetens och kompetensväxla befintlig personal. FKGs position är att kompetenshöjande insatser ska finnas tillgängliga på nationell nivå för att skapa förutsättningar för ALLA Sveriges leverantörer att bibehålla sin konkurrenskraft.