FFI – Fordonstrategisk Forskning & Innovation

FFI – Fordonstrategisk Forskning & Innovation

FFI är en möjlighet för bolag aktiva i fordonsindustrin. 3 myndigheter satsar tillsammans 420 miljoner på forskning tillsammans med 4 industri parter, Volvo Cars, Volvo AB, Scania och FKG. Vi på FKG hjälper till med att diskutera olika projektförslag och är även med i processen av ansökan och hitta rätt partner.

FFI har 2 ansökningsomgångar, en runt midsommar och en runt lucia. Exakta datum och processen för att ansöka finns på www.vinnova.se och även www.energimyndigheten.se

Det finns 5 olika programråd att söka pengar inom och de är inom logistik, energi och miljö, elektronik, autonom körning och hållbar produktion. Vinnova driver FFI via ett kansli och Vinnova hanterar 4 programråd och energimyndigheten 1. Det finns även ett antal strategiska områden som är intressanta.

På denna sida så hittar du alla avtal som är godkända av alla parter som normalt arbetar inom FFI programmet. Observera att det finns olika varianter och att det finns vissa skillnader som olika parter accepterar.

Vi på FKG har en person som arbetar med att hjälpa till med FFI. Vill ni att vi kommer och berättar om FFI eller om ni vill söka ett projekt så kontakta gärna Peter.

peter.bryntesson@fkg.se

 

Avtalsmallar

För att få finansiering från FFI krävs att parterna i projektet upprättar ett projektavtal. Det finns inga direkta regler från FFI-programmets sida för hur ett sådant avtal ska se ut men för att underlätta för deltagarna har det tagits fram avtalsmallar som man kan följa.

Enligt den praxis som har växt fram består projektavtal inom FFI för det första av en blankett (FFI avtalsvillkor) där man fyller i vissa projektspecifika uppgifter. Dessutom finns det ett antal bilagor och annex som i huvudsak är av administrativ karaktär. Undantaget är Bilaga 3 där den egentliga avtalstexten finns.

Av olika skäl har det under årens gång utkristalliserat sig två olika versionen av Bilaga 3. Vi kallar dem här version A och version B.

Om man planerar att ansöka om finansiering från FFI är det klokt att projektparterna redan före det att ansökan skickas in kommer överens om vilken av versionerna A och B det är man ska använda. Detsamma gäller för det val man ska göra i blanketten ”FFI avtalsvillkor” i fråga om ”Företagsparters tillgång till annan Parts Projektresultat”. Vissa företag och organisationer accepterar normalt bara den ena av A eller B – Dessa båda varianter är alltså inte utbytbara mot varandra och man kan som projektansvarig inte välja den ena eller andra utan samtliga parters godkännande.

Många gånger är det okontroversiellt och lätt att komma överens om vilken Bilaga 3 det är som ska gälla. Men det finns också exempel på projekt som har blivit kraftigt försenade pga komplicerade förhandlingar om avtalsvillkoren eller till och med omöjliga att genomföra för att man har varit oense. Ett råd är därför att ta upp avtalsfrågan med alla inblandade redan när man börjar planera för ett nytt projektsamarbete.

Till avtalet skall även följande inkluderas förutom bilagorna i fliken på denna hemsida (bilaga 1, 2 samt 4 som är projektunika)

Bilaga 1: Myndigheten har beviljat bidrag till Projektet (beslutet)

Bilaga 2: Projektplan

Bilaga 4: Kostnadsplanen i formen av Projektets FFI Budgetblankett

 

Vid frågor och funderingar, kontakta Peter Bryntesson, peter.bryntesson@fkg.se, +46 709 66 67 08