FFI – Fordonstrategisk Forskning & Innovation

FFI – Fordonstrategisk Forskning & Innovation

FFI är en möjlighet för bolag aktiva i fordonsindustrin. 3 myndigheter satsar tillsammans 420 miljoner på forskning tillsammans med 4 industri parter, Volvo Cars, Volvo AB, Scania och FKG. Vi på FKG hjälper till med att diskutera olika projektförslag och är även med i processen av ansökan och hitta rätt partner.

FFI har 2 ansökningsomgångar, en runt midsommar och en runt lucia. Exakta datum och processen för att ansöka finns på www.vinnova.se och även www.energimyndigheten.se

Det finns 5 olika programråd att söka pengar inom och de är inom logistik, energi och miljö, elektronik, autonom körning och hållbar produktion. Vinnova driver FFI via ett kansli och Vinnova hanterar 4 programråd och energimyndigheten 1. Det finns även ett antal strategiska områden som är intressanta.

På denna sida så hittar du alla avtal som är godkända av alla parter som normalt arbetar inom FFI programmet. Observera att det finns olika varianter och att det finns vissa skillnader som olika parter accepterar.

Vi på FKG har en person som arbetar med att hjälpa till med FFI. Vill ni att vi kommer och berättar om FFI eller om ni vill söka ett projekt så kontakta gärna Peter.

peter.bryntesson@fkg.se

 

Avtalsmallar

För att få finansiering från FFI krävs att parterna i projektet upprättar ett projektavtal. Det finns inga direkta regler från FFI-programmets sida för hur ett sådant avtal ska se ut men för att underlätta för deltagarna har det tagits fram avtalsmallar som man kan följa.

Tidigare har det för FFI-sammanhang funnits flera olika mallar för projektavtal, främst de som heter ”December 2016” och ”Mars 2019”. Dessa mallar är i stort väldigt lika varandra och bygger på ett och samma förhandlingsarbete, som inkluderat deltagare från såväl fordonsindustrin som akademien. Samtidigt finns ändå vissa skillnader mellan mallarna, som föranlett uppdelningen och i sin tur berott på vissa meningsmotsättningar mellan aktörer inom fordonsindustrin.

Dessa aktörer, nämligen Scania, AB Volvo, Volvo Cars och FKG, har nu med avsikt att effektivisera avtalsprocessen i FFI-projekt löst sina meningsmotsättningar och enats om en ensam avtalsmall att ersätta de gamla mallarna med.

Den nya mallversionen har döpts till ”Juni 2022” och är den som fr.o.m. nu kommer att förespråkas av nämnda industriparter.

”Juni 2022” har baserats på ”Mars 2019”, men inkorporerat innehåll från ”December 2016”. Såtillvida har det alltså enbart gjorts en konsolidering av tidigare mallinnehåll, varigenom den nya mallen saknar förändringar som går utöver vad som redan regleras i antingen ”December 2016” eller ”Mars 2019”. Det innebär t.ex. att inga betydande förändringar för lärosäten eller forskningsinstitut har gjorts.

Du hittar en sammanfattning av de ändringar som har gjorts här.

Vid frågor och funderingar, kontakta Peter Bryntesson, peter.bryntesson@fkg.se, +46 709 66 67 08