FKG & Hållbarhet

FKG & Hållbarhet

Hållbarhet är ett område som har blossat upp och blivit jättestort på senaste, mycket accelererat av pandemin. Hållbarhet, främst med fokus på miljön är något som även FKG jobbar mycket med, för att dels hjälpa våra medlemmar, dels hålla den svenska leverantörsindustrin konkurrenskraftig men också med konkreta insatser på plats på kansliet. 

Läs gärna mer om hur FKG jobbar och vad som har tagits fram i olika hållbarhetsarbeten i fliken till vänster.

 

FKG Hållbarhetspolicy

På FKG har vi tagit ett par olika initiativ för att vara lite snällare mot miljön i vårt dagliga arbete.

-Vi kör en begagnad elbil. När vi på FKG åker ut och besöker våra medlemmar så använder vi vår poolbil, en Polestar2. Denna bil köpte vi in begagnad för att undvika ett nytt klimatavtryck, samt valde el för att det är en ren energikälla. Vi har tillgång till grön el i Sverige vilket vi på FKG vill ta vara på.

-All energi vi gör av med på kansliet kommer från fossilfria källor. En självklarhet för oss.

-Vi undviker att ta flyget. Om vi ska någonstans dit man kan ta elbil eller tåg så väljer vi det alltid före flyget. Vi vill välja det mest miljösmarta sättet att färdas på.

Projekt: Konkurrenskraftig Hållbarhet för SMEs

FKG har tillsammans med RISE, AFRY, MITC, SuPr, EDAG och  Greengoat sökt och blivit beviljade drygt 2,3 miljoner kronor från Tillväxtverket för att kunna arbeta med projektet “Konkurrenskraftig Hållbarhet för SMEs”. Idén föddes hos FKG för att ta vara på att Sverige är så duktiga på hållbarhet och göra det till en svensk USP, med en stor internationell konkurrenskraft.

Vad innebär projektet?

FKG såg att hållbarhet var ett område som var på kraftig framfart och bestämde sig för att ta tillfället i akt att använda detta temat för att affären framåt ska vara på leverantörens villkor, inte på OEMs. Hållbarhet är något som Sverige alltid har varit duktiga på, det är något som vi har i vårt DNA. Varför då inte ta tillvara på det och göra det till vår USP? I och med att branschen är i transformation och affärsmodeller omformas så vill vi använda de möjligheter som kommer med hållbarhet och cirkuläritet för att Sveriges underleverantörer ska bli mer konkurrenskraftiga både på en nationell men också en global nivå.

Tillsammans med RISE är målet att vi ska ta fram en deklaration för komponenter, en verifiering som berättar vilken miljöpåverkan en komponent har haft, vilket ska användas genom hela kedjan. På detta sätt vill vi att OEMer ska välja svenska underleverantörer, för att kunna visa för slutkunden hur mycket t.ex. CO2 som slutprodukten har släppt ut genom livscykeln. Ett lägre avtryck är mer konkurrenskraftigt, vilket är anledningen till varför underleverantörerna behöver lära sig mer om hur de kan sänka sina avtryck. Här kommer Afry, Edag och Greengoat in.

I Sverige kan vi inte konkurrera med låga arbetskostnader etc. Men vi kan konkurrera med vår gröna el och vår möjlighet till ett lågt klimatavtryck för produktion. Om vi i vår tur kan lära oss att välja hållbara leverantörer och kortare transportsträckor kommer vi få en konkurrenskraftig egenskap för framtiden – vi blir konkurrenskraftigt hållbara, vilket inom kort kommer vara högprioriterat hos våra kunder.

Det övergripande och långsiktiga målet med projektet är att svenska underleverantörer i allmänhet och leverantörer till fordonsindustrin i synnerhet, ska utveckla sin interna förmåga att systematiskt samla in, sammanställa och redovisa data om sina komponenters miljöprestanda enligt uttalade kundkrav, enligt validerade metoder och i enlighet med vedertagna standarder. För att uppnå dessa huvudmål ska projektet utveckla, testa och validera de metoder, verktyg och utbildningar som krävs för att företagen på egen hand ska kunna leverera efterfrågade deklarationer.

Projektets resultat kommer att sammanställas och tillgängliggöras via en digital plattform dit SMF och övriga kan vända sig för att få information om klimatdeklarationer och hänvisningar till det nätverk av experter och konsulter som etablerats inom projektet i syfte att kunna stötta företagen i det fortsatta klimatarbetet, exempelvis beträffande utbildning, implementering och tredjepartscertifiering.

I projektets först steg ska metodiken för denna deklaration tas fram tillsammans med 5 SME företag. I nästa steg ska detta testas på ytterligare 20 SME företag och större företag + OEM. Projektet lovar att ge alla involverade SME företag deklaration för en produkt, samt all den lärdomen om hur denna deklaration tagits fram, för att själva förhoppningsvis kunna genomföra fler deklarationer. Detta kallar projektet för ett klimatdatablad (se bifogad fil längst ner).

Projektet är beviljat ett stöd på max 2 303 731 kronor från Tillväxtverket ur den Europeiska Regionala utvecklingsfonden och projektet kommer pågå under perioden 220101 – 231031. Med tanke på hur fort allt går just nu så hoppas vi dock på att kunna vara klara tidigare än ovan utnämnd sluttid.

Hur går det i projektet just nu? (Uppdaterad februari 2023)

I projektet Konkurrenskraftig hållbarhet för SMEs finns det 6 parter som samverkar för att uppnå det övergripande och långsiktiga målet om att svenska underleverantörer i allmänhet och leverantörer till fordonsindustrin i synnerhet, skall utveckla sin interna förmåga att systematiskt samla in, sammanställa och redovisa data om sina komponenters miljöprestanda enligt uttalade kundkrav, enligt validerade metoder och i enlighet med vedertagna standarder.

Arbetet med framtagandet av metoden tillsammans med den så kallade 5-gruppen (gruppen med de 5 SME bolag som har varit med och utformat metoden från grunden) har resulterat i vad som nu kallas ett Klimatdatablad (se nedan bifogad PDF). Under nästkommande period kommer detta att testas på nästa grupp företag (20-gruppen) och på kunder (OEMer), för en omfattande analys/förbättring.

Arbetet med att ta fram konceptet ”Verified by RISE” pågår internt på RISE med en optimism om att det kommer kunna implementeras för att komplettera styrkan i Klimatdatabladet.

Är du intresserad av att veta mer eller har du någon input/tankar kring detta? Hör gärna av dig till gabriella.virdarson@fkg.se.

Deklaration komponent

Hållbarhet för medlemsföretag

Hållbarhet är något som för många verkar svårt att greppa. Vart börjar man? Hur börjar man? Och hur ska man lägga upp arbetet? 

FKG har i sina diskussioner med medlemsföretag som har börjat arbeta med ämnet tagit fram en lathund, med konkreta, högst relevanta och realistiska mål. Att börja arbeta med hållbarhet betyder inte att man ska bestiga ett berg. Ju närmare man tittar på det så förstår man att man kan komma väldigt långt genom att bara ta sig över en kulle. Med en konkret hållbarhetsrapportering baserad på rimliga mål kommer självförtroendet i organisationen öka, och ni kommer framgent bli mer och mer konkurrenskraftiga. Hållbarhet är något som snart kommer bli bland det mer väsentliga prioriteringarna inom fordonsindustrin.

Följande punkter är baserade på vad som sas på FKGs uppstartsseminarium om Hållbarhet med Christina Holgerson.

  • Skriv ut nedan lathund och sätt i ditt fikarum, på ditt kontor och på andra väl synliga platser på ert företag (anpassa målen utifrån er själva, det är viktigt att ni har rimliga målsättningar som är lagom utmanande för er).
  • Utse en hållbarhetsorganisation innehållande en representant från varje division.
  • Använd er av en enkel rapporteringsmodell, typ excel. Något som alla känner sig bekväma med och klarar av att jobba med.
  • Tänk på att hela företaget (oberoende olika geografiska placeringar) ska arbeta på samma sätt utifrån samma struktur.

Och kom ihåg: Syftet med hållbarhetsrapportering är inte rapporteringen i sig själv utan att driva förändring mot en mer hållbar ekonomi och värld. Kika gärna närmare på Christina Holgersons (VBG Group) presentation från uppstartseminariet för mer inspiration om hur du kan gå till väga (nedan).

På FKGs uppföljningsseminarium om Hållbarhet så fick deltagarna veta mer om hållbarhetsrapportering, Greenhouse gas protocol, Science based targets med mera.

Presentationer hittas på medlemssidorna HÄR (inloggning krävs).

Jämställdhet

Jämställdhet – en nyckel för att nå ett hållbart transportsystem och för att ställa om fordonsindustrin.

Det var rubriken på den presentation som FKG drog för Tomas Eneroth måndagen 30/5. Tillsammans med Fordonsdalen, Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen och Nätverket jämställdhet i transportsektorn hade Kvinnan i Leverantörsindustrin ett 45 minuters möte på Regeringskansliet med syftet att belysa jämställdhetsfrågan i vår industri.

Jämställdhet är en väldigt viktig hållbarhetsaspekt på flera plan. Dels ekonomiskt – det finns en hel del studier som menar att bolag med jämställda styrelser presterar bättre och är mer lönsamma. Kan detta bero på att män och kvinnor generellt sett har olika egenskaper som kan komplettera varandra väldigt bra och generera bättre resultat? Det självklara svaret kan ju bara vara JA.

Klimat på arbetsplatsen, bredare lösningsspektrum, annorlunda typer av input… the list goes on and on. Förhoppningsvis tycker ni som läser detta att jag predikar för de omvända, men faktum är fortfarande att vår industri fullkomligt domineras av män, och att mäns löner är högre än kvinnors. Det ligger på oss alla att förändra detta, att göra vår industri attraktiv för Alla. Och jämställdhet handlar ju inte bara om en jämn fördelning mellan kvinnor och män, all typ av mångfald gör ett företag rikare.

Vi föreslog ett par olika insatser där vi vill ha hjälp från regeringen för att kunna arbeta mer ”hands on” och sätta upp konkreta mål som hela industrin (och hela Sverige) kan jobba för, med uppföljning. Området jämställdhet har kommit lite i skymundan på senaste och det är dags att det prioriteras igen. Tänk bara hur mycket mer kompetens vi hade kunnat få tillgång till i vår industri om fler vill jobba här?! Viktigt att tänka på är också att den omställning vi befinner oss i innebär många utmaningar på samhällsnivå. Eftersom vårt samhälle består av en härlig blandning människor kommer dessa utmaningar lösas bäst om alla dessa grupper representeras i arbetsteamen.

Den här industrin är helt galet häftig – inspirerande engagemang, otroligt driv, oändligt med möjligheter och framför allt fantastiska människor som jobbar här! En bild som alla ska bli varse. Och det finns redan nu många idéer från er på hur ni kan attrahera fler kvinnor till företaget – kolla in denna sammanställning som FKG gjorde tillsammans med SINF i höstas efter diskussion med det kvinnliga nätverket.