Nyheter från FKG

 • 01 mars, 2023
 • Viktigt att delta i FKG:s enkäter

 • FKG:s enkäter är viktiga instrument för branschorganisationens arbete med att skapa medlemsnytta, att ge branschen rätt förutsättningar samt för att ge den en trovärdig röst i det offentliga samtalet. Därför är det viktigt att så många som möjligt besvarar dem.

  – Med bra faktaunderlag, både med nulägesbilder eller fördjupande fakta från avgränsade områden, kan vi agera bättre och snabbare mot omvärlden för medlemmarnas och branschens bästa, säger Peter Bryntesson och fortsätter:
  – Att kommunicera enkätutfallet gentemot media, politik och myndigheter är en viktig del, men minst lika viktigt är att omvandla utfallet till ”actions” på FKG:s agenda.

  Göran Björklund, senior rådgivare till FKG i Public Affairs, ger ett ytterligare perspektiv i frågan om vikten av att besvara branschenkäter.
  – EU har ett omvänt förhållande jämfört med hur vi i Sverige hanterar olika förslag till förändringar av förordningar och regelverk. EU tar nämligen in marknadens synpunkter, många gånger genom riktade branschenkäter, i början av en beredningsprocess. I Sverige utreder vi först för att sedan skicka ut på remiss till berörda parter, säger Göran Björklund och tillägger att EU-kommissionen i sin allmänna omvärldsbevakning inför utredningar och beslut inhämtar information från andra enkäter och undersökningar i medlemsstaterna.

  Han berättar att han sett flera exempel på hur viktiga branschspecifika EU-enkäter haft låg svarsfrekvens i Sverige. Många gånger har det handlat om branschorganisationer som inte informerat sina medlemmar om vikten av att svara.
  – Det är beklagligt utifrån svensk geo- och demografi samt hur det svenska näringslivet skiljer sig från flera Mellaneuropeiska nationer. Viktig input till EU-kommissionen kommer inte fram, vilket kan vara till nackdel för svenskt näringsliv när en ny förordning eller nytt regelverk ser dagens ljus i Bryssel.

  FKG kommer att arbeta mer med enkätinstrumentet, såväl snabbenkäter som avgränsade och fördjupande enkäter framöver.
  – Ju mer vi vet desto bättre kan vi agera för leverantörsindustrins bästa, avslutar Peter Bryntesson.