Nyheter från FKG

 • 16 mars, 2020
 • Vad händer när gränserna stänger?

 • Allt fler länder väljer nu att stänga sina gränser för att försöka begränsa effekterna av utbrottet av Covid-19. Det införs även exportrestriktioner avseende viss typ av varor som bedöms vara strategiska för nationen. I Sverige omfattas i första hand sjukvårdsmaterial av restriktionerna, medan andra länder vill trygga leveranser av högteknologiska komponenter till den egna industrin.

  Vilka legala rättigheter och skyldigheter har företagare som påverkas av restriktionerna? Johan Hallén (bilden), advokat på FKG-partnern Setterwalls Advokatbyrå, försöker bena ut vilka rättigheter respektive skyldigheter som föreligger.

  – Utgångspunkten är som alltid avtalet ni har med er motpart. Om ni som köpare eller säljare av en vara eller tjänst inte kan prestera och det beror på ett hinder som ligger utom er kontroll, så bör ni alltid granska avtalet för att se om det finns någon force majeure-klausul, inleder, inleder Johan Hallén.

  – Vad som utgör force majeure beror på vad ni faktiskt kommit överens om, men i de allra flesta fall så utgör nya lagar och förordningar sådana hinder som gör att force majeure kan åberopas. Förbud mot inresa i ett land, eller förbud mot export av vissa produkter, kommer därför i de flesta fall att kunna betraktas som force majeure, fortsätter han ur ett avtalsrättsligt perspektiv.

  Hans råd är att om man är leverantör och inte kan leverera era varor till ett annat land så bör man därför granska avtalet för att komma fram till om force majeure kan tillämpas i det aktuella fallet. Detsamma gäller om man tillhandahåller tjänster och reserestriktioner gör att man inte kan prestera i enlighet med avtalet.

  – Ni bör tänka på att force majeure i de allra flesta fall bara kan åberopas om ni verkligen inte kan leverera. Om det går att lösa leveranser genom till exempel omlastning eller chaufförsbyte, eller om tjänster kan tillhandahållas på distans, så bör ni räkna med att ni är skyldiga att vidta sådana åtgärder även om de medför en kostnadsökning för er, förklarar Johan Hallén.

  Utgör situationen trots allt force majeure så måste företaget noga följa den formalia som krävs enligt avtalet för att kunna göra detta gällande, som till exempel en skriftlig underrättelse till motparten. Man måste också noga följa utvecklingen och vara beredd på att kunna prestera igen i enlighet med avtalet när force majeure-situationen upphör.

  Utifrån den rådande situationen finns det en diskrepans mellan vad som sägs officiellt från regeringshåll avseende restriktioner vid, exempelvis presskonferenser, och vad som myndigheterna sedan hinner med att expediera, kommunicera ut.

  Relevant information saknas i nuläget både hos Kommerskollegium och Tullverket.

  Setterwalls Advokatbyrå har ett webinar 19 mars kring effekterna av Coronaviruset Covid-19.