Nyheter från FKG

 • 30 augusti, 2023
 • Tredje part inom automotivesektorn välkomnar Data Act

 • Strax innan semestern kom det glädjande nyheter om att Europaparlamentet och ministerrådet nått en politisk överenskommelse avseende EU-datalagen, Data Act.
  – Det är en skrivning som tillsammans med en för fordonssektorn kompletterande sektorsspecifik datalagstiftning kommer att stimulera konkurrens och innovation, säger Göran Björklund, senior rådgivare till FKG.

  För FKG:s medlemmar finns flera viktiga punkter i förslaget till förordning och nya regler om vem som kan komma åt och använda data som genereras i EU inom alla ekonomiska sektorer.
  Dessa syftar till att:

  • Säkerställa rättvisa i allokeringen av värde från data mellan aktörer i den digitala miljön för att stimulera en konkurrenskraftig datamarknad.
  • Öppna möjligheter för datadriven innovation.
  • Göra data mer tillgänglig för alla.

  Den nya lagstiftningen ska också underlätta bytet av leverantörer av databehandlingstjänster, införa skydd mot olaglig dataöverföring från molntjänstleverantörer samt föreskriva utveckling av interoperabilitetsstandarder för data som ska återanvändas mellan sektorer.

  Datalagen kommer att ge både individer och företag mer kontroll över sina data genom en förstärkt porteringssrätt, kopiering eller överföring av data enkelt från olika tjänster, där data genereras genom smarta produkter, maskiner och enheter. Den nya lagstiftningen kommer att stärka konsumenter och företag. Detta genom att ge dem inflytande över vad som kan göras med data som genereras av deras uppkopplade produkter, enligt EU:s lagstiftare.
  Den europeiska samarbetsorganisationen för fordonsindustrins leverantörer, Clepa, kommer tillsammans med andra branschorganisationer som företräder tredje part att granska skrivningen och sannolikt ge förslag på ytterligare förbättringar.
  Redan finns det positiva punkter som bör poängteras:

  • Åtgärder för att förhindra missbruk av avtalsmässiga obalanser i avtal om datadelning på grund av orättvisa avtalsvillkor som ålagts av en part med betydligt starkare förhandlingsposition.
  • Ytterligare vägledning om rimlig ersättning till företag för att göra uppgifterna tillgängliga, samt adekvata mekanismer för tvistlösning.

  – Utöver datalagen krävs nu omedelbart sektorspecifika regler för att i praktiken göra det möjligt för fordonsägare att effektivt utöva sin rätt att få tillgång till den fordons- och kundgenererade datan. Detta kan endast säkerställas genom kompletterande lagstiftning för fordonssektorn, säger de samarbetande organisationerna inom leverantörsindustrin och fordonseftermarknaden i ett gemensamt uttalande.

  GD GROW, departementet för inre marknadens tillväxt, arbetar för närvarande med ett principbaserat lagstiftningsförslag som är avsett att antas 2023.