Nyheter från FKG

 • 20 september, 2023
 • Teknikföretagens prioriterade reformer för en ambitiös forsknings- och innovationspolitik

 • Nästa år presenterar regeringen en forsknings- och innovationsproposition som sätter inriktningen för åren framöver. Teknikföretagen presenterar därför de sex mest prioriterade förslagen för att säkerställa Sveriges position i det globala teknikutvecklingsracet.

  Teknologiskt ledarskap – hur ett land uppfinner, förnyar och använder teknologier för att konkurrera ekonomiskt – kommer att forma den globala utveck­lingen och ekonomin i mycket hög grad framåt. Tillgång till ny kunskap och teknologi är dessutom svaret på de stora utmaningarna vi står inför; behov av stärkt konkurrenskraft, omställning och ökad resiliens samt försvarsförmåga. Svensk industri har en unikt bra position för att kunna ta fram den kunskap som behövs. Men då behövs omfattande investeringar i forskning och innovation och att Sverige intar en mer strategisk inriktning genom en nationell teknik- och innovationsstrategi.

  Näringslivet står för 74 procent av de samlade investeringarna i forskning och utveckling i Sverige. Företagens investeringar uppgick till 149,2 miljarder under 2022 och av detta står teknikindustrin för hälften. Flertalet av de teknikföretag som har verksamhet i Sverige verkar på en global marknad, där den svenska delen är relativt liten. Det mesta som produceras går på export. Det medför att den internationella konkurrensen är mycket hård och att näringslivets investeringar i FoU förläggs i Sverige inte kan tas för givet. Andra länder kraftsamlar nu för att locka investeringar och på så vis säkra att framtidens teknik utvecklas just där. Därför står Sverige inför ett vägval där svaret måste vara att prioritera satsningar på forskning och innovation.

  Teknikföretagens förslag

  1. Höj ambitionsnivån i forsknings- och innovationspolitiken

  Staten bör öka den offentliga finansieringen till forskning och utveckling så att den motsvarar minst 1 procent av BNP, med en ambition att detta ska katalysera totala FoU-satsningar i Sverige omfattande 4–5 procent av BNP, där näringslivets investeringar svarar för 3–4 procent. Medlen bör allokeras på ett sätt som stärker lärosätenas och institutens konkurrenskraft och bidrar till uppbyggnad av excellenta och starka utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljöer i samarbete med industrin, särskilt genom innovationsprogram.

  2. Ta fram en nationell teknik- och innovationsstrategi

  Regeringen ger industrin, akademin, institut och forskningsfinansiärer i uppdrag att ta fram en nationell teknik- och innovationsstrategi. Det praktiska arbetet med strategin bör sedan omsättas till strategiska programsatsningar.

  3. Säkerställ att ett nytt forskningsfinansieringssystem tillgodoser behovet av behovsmotiverad forskning

  Ett framtida forskningsfinansieringssystem som säkerställer att det finns tillgång till forskningsfinansiering i hela kedjan – från grundforskning, tillämpad forskning till innovation, och med särskilt fokus på behovsmotiverad forskning. Finansierings-systemet måste se till såväl internationella satsningar (EU såväl som vad som sker i USA) som nationella satsningar.

  4. Satsa på långsiktiga strategiska innovationsprogram

  Regeringen bör ge förutsättningar för forskningsfinansiärer att utveckla strategiska innovationsprogram, särskilt med industriellt fokus, som bygger på samverkan mellan akademin, institut, offentlig sektor och näringslivet och säkerställa att dessa har tillräckliga resurser. Programmen har stort värde för de direkt involverade aktörerna men skapar också en hög grad av positiva spridningseffekter till resten av samhället.

  5. Tillgängliggör teknik- och forskningsinfrastrukturer

  Regeringen bör ge forskningsfinansiärerna mer resurser för att kunna göra större nationella investeringar i teknikinfrastrukturer samt tillgängliggöra användning av forskningsinfrastrukturer för industrin. Det bör även säkerställas att det finns en inbyggd flexibilitet i utveckling av policy och regelverk på relevanta områden så att testmiljöer i verkligheten, både i företag och samhället i övrigt, kan användas som faktiska testbäddar.

  6. Koppla samman civil och militär forskning

  Ge Försvarsmakten en tydligare roll i det civila forsknings- och innovationssystemet. Försvarsmakten bör få i uppdrag att identifiera kunskapsområden av särskild vikt och avsätta en del av sin forskningsbudget till sektorsöverskridande innovationsprogram där industri, akademi, institut och försvar kan samarbeta. Myndigheten bör också ges en plats i dessa program.

  Läs mer om samtliga reformer

  Maria Rosendahl
  Näringspolitisk chef
  08-782 09 77
  maria.rosendahl@teknikforetagen.se