Nyheter från FKG

 • 16 april, 2019
 • Sök pengar till forskning kring miljö och säkerhet

 • Har du nya smarta idéer som kan göra framtidens personbilar och tunga fordon säkrare och mer miljövänliga? I så fall ska du uppmärksamma de utlysningar som finns inom FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

  – De övergripande målen är att minska vägtransporternas miljöpåverkan samt minska antalet skadade och dödade i trafiken, säger Christina Kvarnström, programledare på Vinnova.

  FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin där man gemensamt finansierar forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Visionen för FFI är att Sverige ska ha en fortsatt konkurrenskraftig fordonsindustri med ledande forskning och innovation riktat mot säkra och miljöeffektiva transporter.

  Programmet startade år 2009 och bygger vidare på tidigare fordonsforskningsprogram där staten och industrin hade samverkat sedan början av 1990-talet. Utvärderingar har pekat på att samarbetet har varit mycket givande för alla inblandade aktörer och bland annat lett till stärkt kompetens och ökad innovationsförmåga, långsiktiga och strategiska satsningar samt utveckling av både nya och befintliga samarbeten och innovationsmiljöer, samt resulterat i nya produkter och tjänster.

  De olika parter som samverkar är Vinnova, Trafikverket, Energimyndigheten, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och Fordonskomponentgruppen (FKG) och målet är att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft, och ge fordonsindustrin och vägtransportsystemet en hållbar inriktning genom problemdriven, samfinansierad forskning, utveckling och innovation.

  – Samarbetet är viktigt eftersom utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för hållbar tillväxt i Sverige, säger Christina Kvarnström.

  Samarbetet finansierar gemensamt forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Satsningen innebär forskning och utveckling för cirka 1 miljard kronor per år, varav cirka hälften finansieras med statliga medel.

  Största delen av budgeten för programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation, 75 procent, går till innovationsprojekt inom de fem permanenta delprogrammen. Resten går till strategiska satsningar. En strategisk satsning är en möjlighet för FFI:s styrelse att under en begränsad period stärka upp ett specifikt område med särskilda medel.

  Den som är intresseradav att söka finansiering kan börja med att gå in på Vinnovas hemsida och se över vilka projekt som är igång och om den idé man har är gjord förut.

  – Vi stödjer inte enskilda företag men vi stödjer forskning och innovation så alla kan söka. Men man kan alltså inte söka för utveckling och förbättring av en befintlig produkt utan det måste vara något nytt. Många av projekten bygger på en samverkan mellan olika företag, högskolor eller organisationer, säger Christina Kvarnström.

  Om man har en idé kan man kontakta FKG och diskutera vidare.

  – Vi agerar gärna bollplank och kan även hjälpa till med ansökning och annat, säger Peter Bryntesson på FKG.

  Forsknings och innovationsprogrammet tar sig an aktuella samhällsutmaningar genom att driva utvecklingen mot ett hållbart, säkert vägtransportsystem och en konkurrenskraftig fordonsindustri.

  – Det är av stor vikt att utveckling och produktion av kunskap, kompetens och fordon fortsättningsvis sker i Sverige samt att stärka den internationella konkurrenskraften.

  Många av de utmaningar som finns inom områden som miljö, säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet kan enbart hanteras genom att olika teknikområden, samhällstrender och aktörer förs samman för gemensamma insatser. Genom att anamma ett sådant angreppsätt ska FFI även i framtiden vara med och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft, bidra till nollvisionen och minska vägtransportsektorns miljöpåverkan.

  De trender som behandlas är globalisering, urbanisering, klimatförändringar och resurseffektivitet, digitalisering, automatisering, elektrifiering och förnybara drivmedel samt tjänstefiering.

  Delprogram inom FFI

  • Energi och miljö
  • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
  • Elektronik, mjukvara och kommunikation
  • Hållbar produktion
  • Effektiva och uppkopplade transportsystem

  FFI:s övergripande mål är att

  • Minska vägtransporternas miljöpåverkan
  • Minska antalet skadade och dödade i trafiken
  • Stärka den internationella konkurrenskraften

  FFI:s verksamhet har fokus på klimat, miljö och säkerhet. Verksamheten är indelad i fem permanenta områden – delprogram. Dessa styrs av varsin färdplan. Dessutom finns kortare satsningsområden som gemensamt kallas för strategiska satsningar och dessa har alla en egen programbeskrivning.

  Så ansöker ni inom FFI

  Ansökan lämnas elektroniskt genom Vinnovas ansökningsportal, Intressentportalen. Undantaget är delprogrammet Energi och miljö där ni söker via Energimyndighetens ansökningsportal.

  Innan ni ansöker behöver ni läsa instruktionerna för ansökan.

  Den beskriver vad ni kan söka för, vilka dokument ni behöver för att ansöka, hur ni fyller i dem och hur bedömningen görs. Dokumentet innehåller också information om hur beviljade projekt sedan rapporterar, både under projektets gång och vid projektavslut. Ansökan bedöms enligt fasta bedömningskriterier som ni hittar i dokumentet Söka och rapportera inom FFI, bilaga 1. Läs igenom den innan ni skickar in er ansökan.