Nyheter från FKG

 • 24 november, 2021
 • Regeringens lagförslag om betaltider välkomnas

 • Anna Winblad Von Walter, bolagsjurist  på Svensk Industriförening Sinf och Generalsekreterare för Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet.

  Genom regeringens proposition om att införa en lag på rapporteringsskyldighet gällande betaltider för svenska företag kommer frågan ständigt att hållas aktuell.

  – Förslaget är väldigt välkommet och en rapportering sätter ytterligare fokus på frågan, säger Anna Winblad von Walter, bolagsjurist.

  Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet, betaltider.se, ser mycket positivt på regeringens förslag.

  De uppgifter om betalningstider som ska rapporteras enligt regeringens förslag rör genomsnittliga avtalade betalningstider och genomsnittliga faktiska betalningstider. Även fakturor som har betalats för sent rapporteras. De rapporterade uppgifterna ska vara sökbara och publiceras i ett register.

  – Genom att införa en rapporteringsskyldighet kommer leverantörer att ges möjlighet att ta del av information om sina kunders betaltider och på så vis kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om en potentiell kund och därmed stärka sin förhandlingsposition, säger Anna Winblad Von Walter, bolagsjurist  på Svensk Industriförening Sinf och Generalsekreterare för Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet.

  I lagrådsremissen föreslår regeringen att svenska företag som har fler än 250 anställda årligen ska rapportera uppgifter om betaltider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda, SME-företag.

  – Stora bolag måste ta ett större ansvar i den här frågan och korta sina betaltider. Det finns en rimlighet i det i förhållande till affären eftersom långa betaltider är ytterst kontraproduktivt och hindrar leverantörerna att utveckla sina verksamheter och samtidigt möta ökade beställarkrav som innovation, kvalitet och hållbarhet, säger Anna Winblad von Walter.

  En obalans i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare kan medföra att leverantören accepterar längre betalningstider än vad leverantören egentligen kan hantera likviditetsmässigt. Ett införande av en rapporterings­skyldighet kan motverka förekomsten av allt längre betalningstider och i längden stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft.

  – Vi ser mycket positivt på lagförslaget och hoppas på ett snabbt framåtskridande. Allt tyder på att lagförslaget går igenom, vilket kommer att innebära en rejäl förändring och stärka svenskt näringsliv.

  Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. Rapportering ska ske till Bolagsverket första gången senast den 30 september 2023 och omfatta perioden den 1 juli 2022 till den 30 juni 2023.