Nyheter från FKG

 • 02 september, 2021
 • Projektet Transmission bidrar till industriell hållbarhet

 • På initiativ av FKG har studenterna Erik Helander (till vänster på bilden) och Jacob Widendahl (till höger) skrivit en förstudie om hållbarhet inom fordonsindustrin med fokus på leverantörsutveckling.

  Tanken är att göra hållbarhet till konkurrensfördel genom ett enhetligt redovisningssystem.

  I dag finns många olika system och bristande standardisering för arbete med hållbarhet vilket kan leda till stor belastning och vara resurskrävande för leverantörer inom industrin.

  – Många underleverantörer upplever att det är dyrt och svårt att redovisa hållbarhet gentemot de stora producenterna som till exempel Volvo, säger Erik Helander.

  Syftet med projektet, som har varit ett samarbete mellan FKG, Transmission och Alfred Nobel Science Park, har därför varit att kartlägga vilka system som används i dagsläget och vad för hållbarhetskrav som ställs på leverantörer inom industrin för att sedan kunna föreslå ett gemensamt system för arbete med hållbarhet, som skulle passa denna kravbild.

  – Dessutom har många tagit fram egna interna versioner av de system som används i dag. Förhoppningen är att industrin skulle kunna använda ett enda gemensamt system vilket skulle effektivisera arbetet med hållbarhetsfrågor.

  För att få en tydlig bild av hur det ser ut i dag skickade Erik Helander och Jacob Widendahl först ut ett massmejl till runt 75 olika företag och intressenter, bland annat leverantörer, OEM:er, investerare, konsulter och forskningsinstitut, för att kartlägga nuläget. Ett 20-tal intervjuades sedan för att fördjupa bilden ytterligare.

  – Vi fick snabbt en ganska tydlig problembild och många leverantörer gav liknande svar sinsemellan, samma sak gällande OEM:erna. Så det var intressant att se likheterna mellan de olika aktörerna. Kundernas svar skilde sig däremot mer, vissa större transportkunder har valt att satsa på hållbarhet medan andra mindre åkerier inte vågar investera i mer hållbara fordon för att det råder en osäkerhet kring vilken sorts maskin eller drivmedel som kommer vara ledande om några år.

  Erik Helander och Jacob Widendahl har sedan arbetat med att sammanställa materialet under sommaren.

  Den 24 augusti bjöd de in till en workshop för att redovisa projektet och ytterligare diskutera vissa frågeställningar.

  Under eventet presenterades ett förslag på system med funktioner för leverantörer och OEM:er att hantera krav på redovisning gällande hållbarhet.

  – Utöver projektgruppen så deltog 28 personer i workshopen och syftet var att få in ytterligare synpunkter kring förslaget om ett heltäckande system. Behövs det? Är det bra eller dåligt? Saknas någon funktion?

  De flesta är positiva till ett gemensamt system.

  – Om man ska gå vidare med ett gemensamt system så behöver man också fundera på vad som krävs av en ägare för att driva ett sådant här system eller plattform. Vem ska ta det vidare och vad är nästa steg, säger Erik Helander.

  En annan fråga är också om systemet ska kunna hantera både hållbarhetsfrågor och kvalitetsfrågor eftersom det ofta går hand i hand.

  – Nästa steg skulle kunna vara att bilda en referensgrupp där OEM:er, leverantörer och forskare ingår i samarbete med FKG. För att kunna hantera ett gemensamt system måste man också ta hänsyn till livscykelanalyser och fundera på hur det ser ut om fem år vilket kan vara en utmaning. Frågan är också om systemet ska gälla även för dem utanför Sverige, så det finns mycket att fundera över och spinna vidare på.

  Erik Helander och Jacob Widendahl inväntar nu feedback på rapporten som väntas bli klar under vecka 35.

  Hur har det varit för er att arbeta med det här projektet?

  – Det har varit ett väldigt spännande projekt att jobba med och intressant att sätta sig in i fordonsbranschen som var helt ny för oss båda, även om vi känner igen vissa hållbarhetsaspekter eftersom det ingår i våra studier. Den största utmaningen i det här projektet har varit att få tag på folk under sommaren samt att begränsa oss och hålla det på en allmän nivå eftersom det är lätt att gå in på detaljer.

  Här kan du läsa “Förstudie Hållbarhetssystem för en konkurrenskraftig fordonsindustri”