Press

 • Nu öppnar Vigeo – en test- och demomiljö för digital infrastruktur för livslångt lärande

 • Forskningsinstitutet RISE etablerar nu test- och demonstrationsmiljön Vigeo i samarbete med Göteborgsregionens kompetensnav och med stöd av en rad andra partners. Genom Vigeo möjliggörs ytterligare utveckling och testning av digital infrastruktur, innovativa verktyg, strukturer och system för att stödja framväxandet av ett ekosystem för livslångt lärande på nationell nivå.

  Som partners i Vigeo återfinns förutom Göteborgsregionens kompetensnav med Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg, även Arbetsförmedlingen, Northvolt, Fordonskomponentgruppen, Skellefteå kommun, Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet. Fler partners väntas engagera sig i miljön över tid. Genom projekten som är kopplade till testbädden kommer flera andra aktörer både inom näringsliv och offentlig sektor att delta i arbetet.

  – Göteborgsregionen utgör en unik miljö för samverkan kring lärande. Här finns sedan lång tid etablerade samarbeten mellan offentliga aktörer och en innovativ forskningsmiljö på Lindholmen, säger Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE.

  Kunskap och kompetens är de viktigaste resurser ett samhälle har och grunden till en hållbar utveckling, vår välfärd och tillväxt. Kompetensförsörjning och livslångt lärande spelar en avgörande roll för vår sysselsättning och Sveriges konkurrenskraft. Sverige står inför sin största kunskapstransformation sedan den industriella revolutionen. Kontinuerlig kompetensutveckling genom hela livet är en förutsättning. Som exempel behöver 30 – 40 000 ingenjörer inom fordonsindustrin inom en femårsperiod omfattande kompetensutveckling för att klara teknikskiften.

  Sverige behöver utveckla digital infrastruktur som bidrar till att stärka människors möjligheter att fördjupa existerande kunskap (upskilling) och stödja kompetensomställning vid snabba förändringar (reskilling). Ett stort antal offentliga och privata aktörer tillhandahåller utbildning i det decentraliserade svenska utbildningslandskapet men tydligare transparens och starkare strukturer för samverkan behöver utvecklas.

  – Testbädden utökar möjligheterna till nationell samverkan utifrån det arbete vi initierat regionalt i tätt samarbete med näringslivet för att klara de stora kompetensutmaningarna, inte minst inom fordonsindustrin, säger Anders Pettersson, Chef Göteborgsregionens kompetensnav.

  Vigeo syftar till att skapa en sammanhållen test- och demonstrationsmiljö för digitalisering och digital infrastruktur för livslångt lärande. En arena där offentlig sektor, näringsliv och forskning kan mötas och tillsammans bidra till att stärka Sverige som kunskapssamhälle. Kompetensomställning och livslångt lärande berör både utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. Därför är samordning och interaktion mellan olika parter i ekosystemet avgörande. Gamla strukturer behöver bli mer flexibla för att anpassas till framtida lärbehov, och nya metoder kan effektivare och snabbare bistå i omställning och nyetablering.

  Genom etablerandet av testbädden skapas förutsättningar för att kunna arbeta med koncept, prototyper, demonstratorer och tidiga genomföranden kopplade till tillämpad forskning. I Vigeo avser vi att:

  • Skapa en arena för att förstärka dialog och interaktion mellan aktörer som på olika sätt bidrar till forskning och innovation inom området.
  • Genomföra konceptuella och prototypskapande projekt som kan stärka både metod och process för hur livslångt lärande kan utvecklas.
  • Utforska aktuella teknologier som blockchain, AI och VR/AR för att skapa helt nya möjligheter till lärande och kompetensutveckling.
  • Omsätta och bidra till utveckling av digitala standarder och strukturer i syfte att öka interoperabilitet och transparens.
  • Utgöra en testmiljö där såväl privata som offentliga aktörer kan testa prototyper, utbildningskoncept och lösningar för livslångt lärande i en tillämpad forskningsmiljö.

  ”FKG är glada över att vara en part i detta projekt, då livslångt lärande kommer bli en nödvändighet framöver för att Sverige ska kunna behålla sina utvecklingsmöjligheter och sin konkurrenskraft.” – Gabriella Virdarson, kommunikatör FKG – Fordonskomponentgruppen. 

   

  Test- och demomiljön upprättas som en av RISE över 120 testbäddar och är lokaliserad på Lindholmen i Göteborg, i tät samverkan med Göteborgsregionens kompetensnav. Vigeo startar direkt med flera utvecklings- och innovationsprojekt. Bland de första är en satsning på VR-utbildning för industriella miljöer finansierad av Vinnova och i samarbete med LTU, Skellefteå, Northvolt och lokala aktörer, samt en matchningsplattform för kompetensförsörjning där företag med kompetensutvecklingsbehov kan möta utbildningsanordnare både för befintliga utbildningar, men också för att presentera utbildningar som det finns behov av. En första prototyp beräknas presenteras i januari 2021. Arbetet involverar en lång rad partners i Västra Götaland, inklusive AB Volvo, Volvo Cars och Fordonskomponentgruppen.

   

  Kontakter:

  Anders Pettersson, Chef Göteborgsregionens kompetensnav, anders.pettersson@goteborgsregionen.se, 0706-29 34 67

  Carl Heath, utbildningsdirektör: carl.heath@ri.se, 0702-40 20 37

  Om Göteborgsregionens kompetensnav

  Göteborgsregionens kompetensnav är en samverkansplattform för med syfte att utgöra en permanent långsiktig struktur som härbärgerar och utvecklar operativa insatser för näringslivets och individers omställningsbehov. Kompetensnavet drivs i samverkan mellan GR, Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs Stad (Arbvux). I Kompetensnavet styrgrupp ingår även arbetsmarknadens parter.

  Om RISE

  RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och över 100 test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

  Om FKG – Fordonskomponentgruppen

  FKG, Fordonskomponentgruppen, är branschorganisationen för de Skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. I snart 30 år har vi hjälpt våra idag ca 300 medlemsföretag att utvecklas som leverantörer genom att aktivt arbeta som branschens språkrör gentemot industri, politiker, myndigheter och media. Vi jobbar också med att skapa mötesplatser, stärka relationer och möjligheter till tillväxt samt med branschens kompetens.

  Kontakt: Gabriella Virdarson, kommunikatör. Gabriella.virdarson@fkg.se, 0730 59 43 58