Nyheter från FKG

 • 02 februari, 2022
 • Patenttvister kan lösas på Europanivå framöver

 • Ett gemensamt europeiskt domstolssystem för patenttvister är ett faktum. Detta efter att Österrike har anslutit sig till den provisoriska tillämpningen av Unified Patent Court Act (UPC-avtalet). 

  Österrike gjorde det genom att deponera sitt ratificeringsinstrument för protokollet om provisorisk tillämpning (PPA) den 18 januari 2022. Eftersom Österrikes ratificering utgjorde den trettonde medlemsstatens – av 24 – anslutning till PPA förklarade generalsekretariatet för det Europeiska rådet (som är depositarie för PPA) att PPA har trätt i kraft den 19 januari 2022.

  – Patenthavare och deras konkurrenter bör förbereda sig för de möjligheter och utmaningar som UPC-systemet innebär, förklarar Martin Levinsohn, advokat på FKG-partnern Setterwalls och tillägger att advokatbyrån är redo att bistå klienter i både strategiska frågor och patenttvister kopplade till UPC.

  Han nämner framför allt att företag bör ta ställning till om deras europeiska patent och patentansökningar ska vara med i det nya systemet direkt från start eller om det finns skäl att utnyttja den tidsbegränsade möjligheten till så kallad opt-out, en egen avanmälan.

  Österrikes ratificering innebär att UPC grundats som internationell organisation, och att de praktiska förberedelserna för ett funktionellt UPC har påbörjats. Förberedelserna omfattar bland annat antagande av sekundära rättsakter, färdigställande av IT-system såsom det elektroniska målhanteringssystemet (för närvarande i betautförande) samt rekrytering av domare, berättar Martin Levinsohn.

  UPC Preparatory Committee har återigen uttalat att den provisoriska tillämpningsperioden förväntas ta minst åtta månader. UPCA kommer träda i kraft den första dagen i den fjärde månaden efter att Tyskland ratificerar UPCA efter en omfattande översyn av den nationella patentlagstiftningen – Tyskland är den sista återstående ratificeringen som krävs för giltighet. Tyskland förväntas ratificera UPCA när det står klart, utifrån förberedelserna under den provisoriska tillämpningsperioden, att UPC kommer vara funktionellt dagen för UPCA:s ikraftträdande.

  Med andra ord kan UPCA träda i kraft redan under hösten 2022. Var därför beredd på dess möjligheter sett till patentrelaterade tvister.

  Bild: Martin Levinsohn, advokat på Setterwalls.