Nyheter från FKG

 • 22 december, 2021
 • Ny lag ger starkare skydd för visselblåsare

 • Från den 17 december gäller en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, så kallade visselblåsare. Den nya lagen ersätter tidigare lagstiftning på samma område. Vi bad Michael Klockljung, biträdande jurist på FKG-partnern Wåhlin, att redogöra för den nya lagens huvuddrag.

  Den nya lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv vilket innebär att liknande lagstiftning införs även i andra EU-länder.

  Vilka är de största skillnaderna mot tidigare lagstiftning och hur påverkar de dem som är arbetsgivare?

  Den nya lagen omfattar fler missförhållanden

  Tidigare lag skyddade arbetstagare som slog larm om allvarliga missförhållanden i en verksamhet. I den nya lagen anges i stället att skyddet gäller missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Som exempel på vad som kan omfattas av den nya bestämmelsen anges att en produkt på marknaden kan vara farlig eller att det slösas med offentliga medel.

  Den nya lagen skyddar en bredare personkrets

  Enligt tidigare lagstiftning skyddades endast anställda och inhyrda arbetstagare. Nu utökas skyddet till att även omfatta arbetssökande, volontärer, praktikanter, egenföretagare, personer i ledningsgrupp och verksamma aktieägare.

  Den nya lagen kräver interna rapporteringskanaler för visselblåsare

  Enligt den nya lagen ska alla verksamheter med minst 50 anställda införa interna visselblåsarfunktioner. Detta innebär att det ska finnas tydliga rutiner för rapportering och uppföljning. För företag som har 50 till 249 arbetstagare ska de interna rapporteringskanalerna finnas på plats senast den 17 december 2023. För företag med fler än 250 arbetstagare gäller kravet från och med den 17 juli 2022. För företag med färre än 50 arbetstagare ställs inget krav på interna rapporteringskanaler.

  Lagändringen innebär att många arbetsgivare behöver inrätta en visselblåsarfunktion eller se över en existerande för att säkerställa att hanteringen av visselblåsare uppfyller de nya krav som ställs. Det kan även finnas behov av att justera rutiner och policys för att säkerställa att de är förenliga med lagen.