Nyheter från FKG

 • Ny lag för företagsrekonstruktion

 • Riksdagen har antagit en ny lag om företagsrekonstruktion. Det är en helt ny lag som innehåller flera nyheter, bland annat krav på att gäldenären genom rekonstruktionen ska ha överlevnadsutsikter, nya kompetenskrav på företagsrekonstruktörer, vilka ställs under statlig tillsyn, och ett helt nytt verktyg för rekonstruktionens genomförande, nämligen rekonstruktionsplanen.

  Kenneth Nilsson, affärsjurist på FKG-partnern Setterwalls sammanfattar huvuddragen i den nya lagstiftningen.

  Enligt nuvarande lag måste alla åtgärder vidtas under rekonstruktionen utom nedskrivning av skuld. Enligt nya lagen ska fordringsägarna rösta om en framåtriktad plan som kan innehålla ett brett urval av åtgärder såsom avyttringar förvärv, ny finansiering, förändringar i ägarkretsen och emissioner med mera.

  – Det innebär att en plan för gäldenärens återhämtning kan tas fram och beslutas. Planen är föremål för omröstning bland borgenärerna som delas in i olika grupper utifrån sina intressen. Planen ska normalt antas med hjälp av röstmajoritet i alla grupper, men nedröstning av hela grupper kan förekomma, så kallad cram-down, förklarar Kenneth Nilsson.

  Den nya lagen innehåller även viktiga klargöranden när det gäller löpande avtal som lokalhyra. Här har hyresvärden, om det finns obetalda hyror när rekonstruktionen börjar, rätt att påkalla besked om avtalet ska fullföljas. Skulle frågan inte ställas eller tas upp av gäldenären, ska avsaknaden av besked tolkas som att gäldenären begär fullföljd om lokalen nyttjas. Den effekten inträder dock inte direkt utan först en månad efter beslutet om rekonstruktion.

  – Ett viktigt förtydligande är också att så kallade fullföljdsfordringar, fordringar som uppstår genom att gäldenären påkallar fullföljd eller använder lokalen mer än en månad utan att ge besked, räknas som nya fordringar som inte omfattas av skuldnedskrivning, ackordet. Som det är nu har detta med säkerhet endast gällt delbara prestationer och vad som gäller lokalhyra har kanske inte varit helt klart.

  De flesta långvariga avtal kommer också att kunna sägas upp av gäldenären med en uppsägningstid om tre månader (om de inte ska fullföljas). Detta kommer att gälla även lokaler. Hyresvärden får då i stället en skadeståndsfordran för resterande hyrestid. Den kommer att omfattas av skuldavskrivning om rekonstruktionen innehåller det.

  – Som hyresgäst i rekonstruktion är det viktigt att se över sitt lokalbehov i tid och bestämma vilka lokaler som ska nyttjas och hur länge det ska ske. Förtida uppsägningar kostar dock men möjligheten att bli av med en del av kostnaden genom ackord mildrar så klart kostnaden, avslutar Kenneth Nilsson på Setterwalls.

  Bild: Kenneth Nilsson, advokat och affärsjurist på Setterwalls.