Nyheter från FKG

 • 02 september, 2021
 • Låt hållbarhetsarbetet genomsyra hela leverantörskedjan

 • Branschens långsiktiga hållbarhetsarbete intensifieras. OEM och Tier-aktörer ställer främst krav inom klimat och miljö, men vi ser även att det blir allt viktigare att jobba med frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och affärsetik. 

  Affärsjuristerna Matilda Lindblad och David Malmkvist på FKG-partnern Fondia har tagit fram en enkel checklista, ”fem saker att tänka på”, för hur hållbarhet kan integreras i leverantörsledet.

  Matildas och Davids fem råd är:

  1) Kartlägg era leverantörer och identifiera risker, bland annat vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, anti-korruption

  2) Upprätta en uppförandekod för leverantörer där ni formulerar era förväntningar på leverantören vad gäller hållbarhet. Lägg extra krut på det ni identifierat som riskområden

  3) Upprätta rutiner och strukturer för leverantörsbedömningar att utföra innan ni ingår avtal med nya leverantörer

  4) Integrera hållbarhetsklausuler i era leverantörsavtal på ett juridiskt bindande och effektivt sätt. Tänk på att:

  – Införliva hållbarhetskrav eller gör uppförandekoden till en integrerad del av avtalet med era leverantörer

  – Säkerställ att ni har goda möjligheter att följa upp hur hållbarhetskraven efterlevs

  – Överväg att tydliggöra hur leverantören ska säkerställa efterlevnad internt, om det exempelvis ska finnas ett visselblåsarsystem på plats

  – Se till att ni har rätt att vidta åtgärder om hållbarhetsbrister uppdagas. Tänk gärna längre än möjlighet att häva avtalet och ta med åtgärder som kan bidra till förbättringar i leverantörens hållbarhetsarbete

  – Säkerställ att övriga villkor i leverantörsavtalet, exempelvis vad gäller leveranstider och priser, inte gör det omöjligt för leverantören att uppfylla hållbarhetskraven. Har ni satt tillräckligt långa ledtider för att undvika systematisk övertid? Möjliggör prisnivån hållbarhetsinvesteringar?

  – Överväg om och i så fall vilka krav som ska ställas på leverantören i förhållande till underleverantörer. Är det ni eller leverantören som ska kontrollera efterlevnaden hos underleverantörer? Hur ska det gå till?

  5) Kombinera ovan med löpande kunskapshöjande åtgärder, konstruktiva dialoger, förbättringsincitament för leverantörer och utvärdering av grundorsakerna till eventuella brister.

  Fondia är tillsammans med Setterwalls och Wåhlins partners till FKG inom affärsjuridik. Utöver möjligheter att delta i deras seminarier har FKG-medlemmar rätt till 30 minuters fri, inledande rådgivning hos respektive byrå.