Nyheter från FKG

 • 11 maj, 2022
 • Kan ett företag beviljas undantag från EU:s sanktionsregler mot Ryssland och Belarus?

 • EU:s regelverk kring sanktioner är det enda som får utgöra grund för att bevilja undantag från sanktionerna mot Ryssland och Belarus. När myndigheten för utrikeshandel, Kommerskollegium, fattar beslut om undantag från sanktionerna får myndigheten inte ta hänsyn till några andra faktorer än EU:s lagstiftning. Således finns det endast ett bifall eller ett avslag och inget ”det beror på”.

  Kommerskollegium är en av flera myndigheter som regeringen har utsett att ansvara för sanktioner. Ansvaret innebär att myndigheten handlägger ansökningar om undantag från vissa sanktioner som beslutats av EU.

  Om ett företag till exempel vill exportera eller importera en vara från Ryssland trots sanktionerna kan företaget skicka in en ansökan om att få undantag från sanktionerna. När Kommerskollegium sedan handlägger ansökan får myndigheten enbart ta hänsyn till det regelverk som EU har beslutat kring sanktionerna.

  – Sanktioner är politiska instrument och som myndighet har vi i uppdrag att granska om en ansökan stämmer överens med de villkor som EU har beslutat. Vi får inte väga in egna subjektiva bedömningar eller tyckanden när vi fattar beslut om att godkänna eller avslå en ansökan. Själva handläggningen kan därmed beskrivas som väldigt svart eller vit, det finns inget tolkningsutrymme annat än juridiskt, säger Michael Koch, enhetschef på Kommerskollegium i ett pressmeddelande.

  Syftet med EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus är att försvaga den ryska ekonomin, för att därmed förmå landet att avbryta kriget mot Ukraina. Men när Kommerskollegium granskar ansökningar om undantag från sanktionerna får myndigheten alltså inte väga in faktorer som till exempel hur effektiva sanktionerna blir mot den ryska ekonomin.

  – Vi har ett tydligt uppdrag från regeringen och det är att juridiskt utreda om det finns förutsättningar att ge bifall till en ansökan om undantag från EU:s sanktioner. Våra beslut måste alltså strikt följa EU:s beslutade regelverk, säger Christian Finnerman, chefsjurist på Kommerskollegium.

  Kommerskollegium är, precis som flera andra myndigheter, behörig att fatta självständiga beslut inom det utpekade ansvarsområdet. Myndighetens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

  Fakta ansvar för sanktioner

  • Sanktioner är ett politiskt verktyg som syftar till att regeringar, organisationer eller enskilda personer ska förändra sin politik eller sitt beteende.
  • I EU fattar rådet, på förslag av EU-kommissionen, de politiska beslut om vilka sanktioner som ska införas, hur långtgående sanktionerna ska vara och vilka undantag som ska göras från sanktionerna.
  • Varje EU-land måste följa de beslut om sanktioner och undantag som kommissionen har fattat. I Sverige samordnas sanktionerna av Utrikesdepartementet.
  • Utrikesdepartementet utser vilken myndighet som ansvarar för respektive område inom sanktionsbestämmelserna.

  FKG har dialog med Kommerskollegium kring de frågor som rör handel med Ryssland och Belarus. Uppdaterad information finns alltid här.