Nyheter från FKG

 • 20 januari, 2021
 • Juridiskt ”att tänka på” vid e-handel

 • Kan e-handel vara en väg för att bredda marknadsnärvaron och skapa tillväxt? Juristerna Karin Broman och Gabriella da Silva Rondahl hos FKG-partnern affärsjuristbyrån Fondia höll den 13 januari 2021 en utbildning i e-handelsjuridik och har därefter tagit fram en kortfattad checklista över viktiga saker att åtgärda före och under pågående e-handelsverksamhet. 

  Karin Broman.
  Gabriella da Silva Rondahl.

  – Redan innan Covid-19 pandemin bröt ut kunde vi se att försäljning av varor och tjänster över internet ökat, och den ökningen har tilltagit, säger Karin Boman. Hon berättar att ett intensivt arbete har pågått på EU-nivå med att utöka regelverket på området.

  – Därför finns all anledning för företag som överväger att gå in i e-handel och digitaliserar sin verksamhet att se över ett antal parametrar. Glöm inte heller krav och konsekvenser på grund av GDPR!

  Här följer Karin Bomans och Gabriella da Silva Rondahls översiktliga checklista:

  • Definiera er verksamhet avseende fyra faktorer; a) vilken slags verksamhet ni tänkt bedriva och enligt vilket affärsupplägg och inom vilken bransch, b) vilka varor och tjänster ni tänkt erbjuda, c) vilka är kunderna (andra näringsidkare eller konsumenter), d) var i värdekedjan ert företag kommer att finnas.
  • Låt göra en juridisk genomlysning för att kontrollera att er tänkta affärsupplägg är juridiskt genomförbart
  • Kontrollera att relevanta tillstånd finns och att erforderliga anmälningar gjorts.
  • Identifiera vilka olika ansvar ni har enligt tillämpliga regler och säkerställ efterlevnad​.
  • Säkerställ avtal med rättighetsinnehavare, leverantörer och kunder och eventuella andra avtal som behövs för att bedriva er verksamhet​​
  • Fastställ en marknadsföringspolicy som tryggar regelefterlevnad och som vägleder er organisation hur man bör jobba med marknadsföring​.
  • Se över IP-rättigheter och domänrättigheter.

  För att ni ska agera i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som är tvingande, tänk på att:

  • Upprätta en integritetspolicy som beskriver hur ni behandlar personuppgifter.
  • Säkerställ full kontroll på vilka personuppgifter ni behandlar och varför. Ni måste alltid ha en laglig grund för att behandla personuppgifter (tex avtal med den registrerade personen, intresseavvägning, samtycke).
  • Kartlägg vilka andra aktörer ni kan komma att dela personuppgifterna med och fastställ om ni behöver ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal (tex om ni använder en underleverantör för utskick av nyhetsbrev – ni är personuppgiftsansvariga och måste se till att underleverantören behandlar personuppgifterna i enlighet med era instruktioner).
  • Var försiktiga med att använda samtycke som laglig grund eftersom den registrerade alltid har rätt att återkalla sitt samtycke (undvik uttryck som ’’jag samtycker till att X behandlar samtliga mina personuppgifter inom ramen för hemsidan’’).
  • Om ni tillämpar beteendestyrd marknadsföring/profilering, var noga med att utreda om samtycke från den registrerade verkligen behövs (samtycke behövs inte för all typ av direktmarknadsföring, intresseavvägning kan ibland tillämpas).
  • Säkerställ kontroll på vilka cookies ni tillämpar och se till att informera den registrerade om hur ni använder dessa.
  • Tänk på att vissa typer av cookies kräver ett aktivt samtycke från den registrerade.

  Notera att detta är en allmänt hållen checklista och vad det enskilda företaget bör vidta för åtgärder måste ses över i varje enskilt fall. Detta för att man ska vara säker på att man gör rätt saker och följer den för verksamheten tillämpliga lagstiftningen. FKG-partnern Fondia har erfarenhet av att ha bistått kunder med frågor kring deras planerade digitaliseringsverksamhet och är väl rustade att även hjälpa fler kunder. Skicka gärna era frågor till Karin eller Gabriella eller ring dem.