Nyheter från FKG

 • 11 maj, 2022
 • Industrins globala värdekedjor allt kortare

 • Enligt en ny rapport från Teknikföretagen så försörjs en allt större del av Sveriges export av inhemsk produktion.

  – Allt fler av de tjänster och varor som industrins export kräver produceras inhemskt, säger Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen.

  Stora förändringar i de globala värdekedjorna visade sig redan innan Coronakrisen och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

  Exportindustrins globala värdekedjor har sedan finanskrisen 2008 tagit en ny riktning. Importinnehållet i industrins förädlingsvärde i Sverige har minskat. Den tidigare uppåtgående trenden mot att dela upp produktionen via leverantörskedjor runt om i världen har brutits. Trendbrottet karaktäriseras av att industrins importandel av insatsvaror minskat medan industrins andel inhemsk, direkt produktion ökat.

  – Mönstret vi ser i Sverige följer det vi ser i andra länder. En minskad andel import står för värdet av exporten. Mer och mer av de tjänster och varor som industrins export kräver produceras inhemskt, säger Lena Hagman.

  Samtidigt sker en omstrukturering av importen, visar Teknikföretagens rapport.

  – Importen till Sverige från exempelvis Storbritannien och Euroområdet i stort har fått stå tillbaka för en ökad andel i förädlingsvärdet i svensk export från Kina, Indien, Sydkorea samt länder i östra Europa som Polen, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen med flera.

  I tidigare rapporter har Teknikföretagen lyft fram att en vanlig förklaring till nedkortade globala värdekedjor är att man satsat alltmer på automatisering, artificiell intelligens med flera tekniska lösningar som bidragit till förändrade produktionsprocesser och ökad effektivitet i produktionen.

  Med ökad användning av automatisering och ny teknik kan produktion dessutom lättare flytta närmare företagens slutkunder på närliggande marknader, men även flytta närmare mer avlägsna marknader. Effekten blir minskad världshandel med insatsvaror och mer koncentration av produktionskedjor till regioner, som till Europa, Asien, Nordamerika, med flera.

  Att värdekedjorna kortats ned avspeglas bland annat av att inhemsk, direkt produktion i flera industribranscher i Sverige har ökat sin andel av branschens inhemska produktion under senare år.

  – När vi nu kan följa upp med uppdaterad statistik till och med 2019 ser vi att industrin stärkt och ökat sambandet med inhemska leverantörer under konjunkturuppgången 2017–2018. Ökad efterfrågan på exportindustrins produkter under denna period ledde till ökad användning av insatsvaror och tjänster från inhemska leverantörer i Sverige.

  Till skillnad från industrins nedkortade globala värdekedjor visar datakonsult- och informationstjänster en motsatt trend, alltså en fortsatt expansion. Det gäller it-tjänster i Sverige och i en rad andra länder som exempelvis USA, Nederländerna, Belgien och Finland.

  – När det gäller it-tjänster så är utvecklingen den motsatta. Kompetens i Sverige har fått ökad konkurrens från utlandet. Svenska it-företag skulle kunna växa ännu mer, men begränsas bland annat av svårigheten i att hitta kompetens. I stället är det företag i andra länder som kunnat öka sin försäljning till industrin i Sverige, säger Lena Hagman.

  I Kina och Indien ökar successivt tillgången på avancerade it-tjänster och de länderna blir mindre beroende av att importera sådana tjänster. Däremot ökar deras export av sådana tjänster.