Nyheter från FKG

 • 31 januari, 2022
 • I hemarbetstider – klargörande om regler kring distansarbete

 • Reglerna om tjänsteställe har vållat en hel del huvudbry för arbetsgivare vid distansarbete. Den centrala frågan är vilken plats som ska vara arbetstagarens tjänsteställe om arbetstagaren utför merparten av sitt arbete på distans? Skatteverket har kommit med ett efterlängtat klargörande så här i distans- och hemarbetstider, berättar Emmelie Tedfelt, advokat och arbetsrättsspecialist på FKG-partnern Setterwalls Advokatbyrå.

  Enligt inkomstskattelagen är tjänstestället som huvudregel den plats där den anställde utför huvuddelen (alltså mer än 50 procent) av sitt arbete. Inkomstskattelagens bestämmelse om tjänsteställe har, då distansarbetet ökat till följd av covid och påbjudits från myndigheters sida, lett till att många arbetsgivare uppfattat det som att om anställda som arbetat mindre än hälften av sin arbetstid i arbetsgivarens lokaler per automatik ska anses ha sitt tjänsteställe i sin bostad.

  – Om den anställde anses ha tjänstestället i bostaden påverkas rätten till avdrag och möjligheten till ersättning för resor, förklarar Emmelie och fortsätter:

  – För att klargöra sin syn på vad som är att anse som tjänsteställe vid distansarbete har Skatteverket nu i december 2021 publicerat ett ställningstagande.

  Hon berättar att i sitt ställningstagande skiljer Skatteverket på vad som är att anse som en anställds tjänsteställe beroende på om den anställde har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler eller om arbetsgivaren och den anställde har avtalat om distansarbete med hemmet som utgångspunkt:

  – Om den anställde har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler och är anställd för att utföra sitt arbete där presumeras tjänstestället vara i arbetsgivarens lokaler. Det gäller oavsett om den anställda har möjlighet att arbeta, eller faktiskt arbetar, på andra platser mer än halva sin arbetstid.

  – Om den anställde har ingått avtal om distansarbete med sin arbetsgivare om att arbetet ska utföras på en annan angiven plats (annan plats än i arbetsgivarens lokaler) anses den anställde ha sitt tjänsteställe på den angivna platsen om huvuddelen, mer än 50 procent, av arbetet utförs där.

  Som jurist ser Emmelie Tedfelt positivt på detta tydliggörande av vad som gäller i fråga om tjänsteställe, särskilt att Skatteverket anger att det för att tjänstestället ska vara hemmet i normalfallet förutsätts att arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om att arbetet (till mer än hälften av arbetstiden) ska ske (och faktiskt sker) i hemmet. Det är också klargörande att om parterna inte har avtalat om rätt/skyldighet att arbeta hemifrån, oaktat att den anställde faktiskt har möjlighet till det, antas arbetsgivarens lokal vara den anställdes tjänsteställe.