Nyheter från FKG

 • 22 juni, 2022
 • Hela Sveriges bilflotta ska vara cirkulär 2045

 • “Den cirkulära bilen” är en projektidé från RISE i samverkan med FKG som nu skickats in till Vinnova med förhoppning om att starta en förstudie i höst. Ansökan syftar till att anta utmaningar och möjligheter inom cirkularitet för att möta kommande krav inom fordonsindustrin.

  – Det är en spännande studie. Vi hoppas att många nappar på det här erbjudandet och ser att många visat intresse. Tanken är att vi sedan går vidare med en större studie, säger Hanna Lindén på RISE.

  Ansökan är inom ramen för FFI Cirkularitet för att stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som minimerar klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärker hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon.

  – FKG:s medlemsföretag är en viktig del i den pågående omställningen och målsättningen är att ha en stark förankring i det fortsatta arbetet och ett stort deltagande från medlemsföretagen i projektet, säger Hanna Lindén, senior forskare miljö och hållbar kemi på RISE.

  Fokus blir på bilen med hela kedjan inom fordonsbranschen från underleverantörer, tillverkare, återtillverkare, återvinning och användare.

  – Det kan till exempel handla om att öka möjligheterna för återtillverkning av komponenter och på så vis skapa nya affärsmöjligheter och bidra till minskad miljöpåverkan.

  Projektets vision är att Sverige 2045 har en cirkulärt anpassad bilflotta som möjliggör fossilfria och klimatneutrala transporter.

  Syftet är att accelerera omställningen för nå cirkulärt anpassad bilflotta 2045 med tanke på förlängd livslängd, cirkulär design och cirkulära produktionssystem, genom att:

  • stötta nya och etablerade aktörer med omställningen för cirkularitet.
  • möjliggöra nödvändiga och disruptiva förändringar för att klara nuvarande och kommande klimat- och miljöutmaningar.
  • minska sårbarhet och resursutmaningar i värdekedjorna.

  Målet är att utveckla och föreslå ett helhetskoncept för framtidens bilflotta, där återcirkulering av produkter och komponenter är standard i branschen samt anpassat för en
  högre nyttjandegrad av fler användare.

  – Vi vill ha ett brett perspektiv där vi får med alla från den enskilde bilanvändaren till staden som offentlig aktör och aktörer från bilens värdekedja, där alla kan samspela i skiftet mot ett hållbart bilanvändande.

  I maj höll FKG ett informationsmöte om studien med möjlighet för medlemsföretagen att lyssna på projektförslaget och ställa frågor.

  – Värdet för deltagarna i studien blir att tillsammans titta på scenarios för framtidens cirkulära bilflotta. Ta fram lösningar som stöttar parterna i omställningen för bibehållen konkurrenskraft. Att i samverkan med andra industriparter utveckla era cirkulära lösningar samt få hjälp och stöttning från forskarparter i er utvecklingsresa.

  Ett tiotal företag är klara och flera har anmält sitt intresse men även om ansökan nu skickats in så är det inte för sent att vara med. Beslut gällande förstudien meddelas den 14 oktober. Om ansökan beviljas så startar projektet i slutet av oktober.

  – Förstudien kommer att pågå i nio månader så sedan drar vi i gång med några workshops under vintern. I mars 2023 öppnar FFI nästa utlysning och då hoppas vi kunna ansöka om en större forskningsstudie. Jag tror det är bra att börja med en förstudie för att få möjlighet att tillsammans konkretisera problemställningar och bygga en grund för ett fortsatt forskningsprojekt, säger Hanna Lindén.

  Är du intresserad så kontakta Hanna Lindén på RISE
  hanna.linden@ri.se
  010-228 46 75