Nyheter från FKG

 • 13 april, 2022
 • Force majeure-klausuler – en nödvändig ansvarsbefrielse 

 • Under de senaste två åren har force majeure-klausuler blivit föremål för fler och mer genomgående avtalsförhandlingar, då allt fler insett att sådana klausuler behövs när oförutsedda händelser inträffar. Vi bad juristerna Johan Hallén och Marcus Anstrin på FKG-partnern Setterwalls om några punkter ”att tänka på” vid avtalsskrivning.

  Force majeure är en övergripande benämning på sådana situationer och händelser som kan ge en part rätt att tillfälligt hålla inne sin avtalade prestation, utan att det ska betraktas som ett avtalsbrott. Händelser som ofta anses utgöra force majeure är naturkatastrofer, pandemier, handelsrestriktioner och krig.

  – Möjligheten att hävda force majeure är dock ofta begränsad. Ska en leverantör – generellt sett – nå framgång med att åberopa undantaget måste den dels kunna visa att händelsen i fråga inte har gått att förutse, dels att det inte gått att vidta åtgärder för att kringgå händelsen och ändå leverera såsom avtalats, förklarar Johan Hallén.

  Enligt svensk avtalsrätt ska avtal gälla såsom de överenskommits mellan parterna – pacta sunt servanda är heligt i Sverige.

  — Det är därför möjligt – och nödvändigt – att implementera fördelaktiga force majeure-klausuler i avtal. Detta för att försäkra sig om att man ska kunna undgå ansvar när en oförutsedd händelse inträffar, som gör det väldigt betungande eller faktiskt inte möjligt att agera såsom avtalat, skjuter Marcus Anstrin in.

  Nedan följer sex handfasta tips från Johan och Marcus att ha i åtanke när ni ska ingå nya avtal:

  1. Säkerställ att en force majeure-klausul finns i avtalet
  2. Sänk tröskeln för när force majeure kan anses föreligga – exempelvis genom att ange att force majeure utgör ”händelser som en part skäligen eller rimligtvis inte kunnat förutse eller undvikit (utan orimliga ansträngningar)”
  3. Ha en omfattande lista på eventuella händelser som kan utgöra force majeure – exempelvis epidemier, eldsvådor, terroristattacker, handelsrestriktioner, valutarestriktioner, myndighetsingripanden, varningar eller avrådan från myndigheter att resa till ett visst land, allmän varubrist samt brist på transportmedel och råmaterial
  4. Tydliggör att underleverantörers oförmåga att leverera på grund av oförutsedda händelser (och de händelser som räknas upp i punkt 2 ovan) utgör force majeure även för er
  5. Specificera vad konsekvensen för parterna blir – exempelvis att prestationer får utföras vid ett senare tillfälle, att betalning får hållas inne, eller att avtalet får sägas upp om händelsen kvarstår under en längre tid
  6. Anpassa klausulen efter situationen – det är skillnad om ni är köpare eller säljare!

  Avslutningsvis hälsar de er välkomna att höra av er till Setterwalls om ni önskar få en force majeure-klausul upprättad och anpassad efter er affärsverksamhet.