Nyheter från FKG

 • 07 december, 2022
 • FKG ökar trycket i frågan om betaltider

 • Ett konstruktivt samtal och ett löfte om en fortsatt dialog kring betaltider och affärsvillkor. Så sammanfattar FKG:s Peter Bryntesson den del av det informella mötet 24 november som tog upp frågor rörande betaltider med AB Volvos inköpsdirektör Andrea Fuder.

  Till stöd hade Peter bland annat den allra senaste medlemsenkäten rörande betaltider, en enkät vars resultat visar på att det finns ett och annat att fortsatt göra inom området.

  – Vi kommer att aktivera oss mer i arbetet inom Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet som driver frågan om betaltider. Tyvärr har föreningens arbete gått lite i stå efter att dess generalsekreterare slutat och ännu inte ersatts, berättar Peter.

  Peter understryker att den senaste enkäten inte enbart avser OEM:er utan är generell för leverantörsindustrins värdekedja.

  – Det finns även en, kalla det för hackordning, för betaltider och affärsvillkor inom leverantörsledet, men den kan till stora delar härledas till OEM:ernas agerande som utgår från att de har en dominerande ställning som beställare och betalare, menar han.

  Utöver ett större engagemang i föreningen för betaltider, kan FKG tänka sig att arrangera ett seminarium med inriktning på affärsvillkor och betaltider samt ett erfarenhetsutbyte inom tillåtna gränser sett till gällande konkurrenslagstiftning.

  – Det finns olika factoring- och delfaktureringsupplägg, men ingångsvärdet måste alltid vara att få betalt i tid samt rätten att ta ut eventuell ränta enligt vad bokföringslagen säger, säger Peter.

  I ett ytterligare steg ligger, enligt Peter, att FKG tar initiativ till en bättre lagstiftning som stärker SME-företagens ställning, likt som i flera andra EU-länder.

  – I slutänden handlar det om att skapa förutsättningar även för SME-företagens fortsatta tillväxt. Inom EU är huvudintentionen att dagens SME-företag är morgondagens storföretag, avslutar Peter Bryntesson.