Nyheter från FKG

 • 22 juni, 2022
 • FKG arbetar för en långsiktig, hållbar industripolitik

 • Valår brukar innebära ett ökat opinionstryck och debatt kring profilfrågor i syfte att fånga politikernas uppmärksamhet. Men i årets valrörelse väljer FKG att ligga lågt.

  – FKG:s lobbytryck för att ge leverantörsföretagen rätt förutsättningar är konstant. Vi har en bra dialog med departement och myndigheter samtidigt som vi deltar i olika forum där vi möter de lagstiftande politikerna. Många gånger sker detta tillsammans med Mobility Sweden, bilindustriföreningen, förklarar FKG:s vd, Fredrik Sidahl.

  Frågan om betaltider har stått överst på FKG:s agenda under de senaste åren. Medan FKG inväntar resultatet av den nya lagen, varvas arbetet med en industripolitisk agenda upp. I den kommer fokus att ligga på den industriella transformeringen samt konsekvenser av den.

  – Vi skissar på en långsiktig industripolitiska agenda för att ge leverantörsindustrin rätt förutsättningar för framtida konkurrenskraft. Den spänner sig från grön omställning och med den krav på kompetens och industriell förmåga till ett sunt investeringsklimat, med eller utan stöd, för att utveckla marknaden sett till nya produkter och tjänster samt nya affärer, säger Fredrik och fortsätter:

  – Allt sammanfattas med Svensk fordonsindustri 2.0.

  FKG vidhåller alltjämt behovet av en dedikerad industriminister och koordinerande sektorsspecifika ”councels” för högförädlande industrisektorer som transportmedel, life science, gruv/skog, IT/telekom, aerospace/försvar med flera.

  – Det handlar om att med gemensamma insatser från politik, myndigheter, akademi och näringsliv bygga konkurrenskraft på en global och ständigt konkurrensutsatt marknad, säger Fredrik.

  SME-företagens villkor och förutsättningar, är en annan prioriterad FKG-fråga enligt Fredrik.

  – Frågan om betaltider och allt för ensidiga affärsavtal visar på behovet av en mer utvecklad SME-lagstiftning även i Sverige. Här måste vi tänka till!

  Leverantörsföretagens frågor återfinns i ett komplicerat politiskt landskap. Fordonstillverkarnas frågor behandlas i huvudsak i riksdagens trafikutskott, medan industriella frågor behandlas i näringsutskottet. Under finans- och bilkrisen 2009-2010 och i svallvågorna av den blottlades detta när fokus lades på fordonstillverkarna och deras problem, medan leverantörsindustrin till en början betraktades som en ”grå massa”.

  FKG var inte ens remissinstans, utan frågor som rörde leverantörsindustrin hamnade i bästa fall under bilindustriföreningens paraply. Den tidigare behandlingen av leverantörsindustrin inom det strategiska fordonsforskningsprogrammet FFI, är ett annat exempel på detta.

  – Men sett över tid, tack vare vårt envetna arbete, har förståelsen för leverantörsindustrin och dess betydelse ökat. Lyfter man blicken, ser man att det är där som jobben ligger och att dess betydelse för ett fordons tillkomst inte är oväsentlig, sammanfattar Fredrik och tillägger att synligheten från FKG:s sida ska bli bättre igen.