Nyheter från FKG

 • 24 maj, 2023
 • EU-kommissionen vill förlänga konkurrensreglering för eftermarknaden

 • Inte helt oväntat har EU-kommissionen efter många överväganden lagt fram ett ”robust” förslag till modifierad förordning för fortsatt konkurrens på lika villkor inom fordonseftermarknaden. Detta sker genom en förlängd, men till ny teknik anpassad konkurrensreglering, ett så kallat vertikalt gruppundantag som ska gälla från 1 juni 2023.

  I den reviderade konkurrensregleringens förtydligande riktlinjer skärps kraven på fordonstillverkarna sett till verkstäders tillgång till bilens digitala innehåll. Något som också är väsentligt för att leverantörer till eftermarknaden ska kunna driva innovation och för att kunna konkurrera.
  Senast 31 maj ska Europaparlamentet ha tagit ställning till förslaget som är en femårig förlängning av EU:s nuvarande förordning 461/2010.

  Den av EU-kommissionen framlagda konkurrensregleringen innehåller tre väsentliga förändringar som alla är en konsekvens av ny teknik som elektromobilitet och uppkopplade fordon:

  1. Förtydligande att även den fordonsgenererade datan kan vara en viktig input för tillhandhållande av reparations- och underhållstjänster. Ett ytterligare förtydligande är att såväl märkesauktoriserade som fristående verkstäder ska ha tillgång fordonsdatan på lika villkor. De befintliga principerna för tillhandahållande av teknisk information, verktyg och utbildning som krävs för reparations- och underhållstjänster har utvidgats till att uttryckligen omfatta den fordonsgenererade datan.
  2. Ange att fordonstillverkaren måste tillämpa proportionalitetsprincipen när den överväger om den ska undanhålla indata, såsom fordonsgenererade data, på grundval av potentiella cybersäkerhetsproblem.
  3. Varna för att artikel 102 i EUF-fördraget (anti-trust) om sanktioner kan vara tillämplig när en leverantör ensidigt undanhåller oberoende operatörer en viktig indata, såsom den fordonsgenererade datan.

  Frågan om rättvis tillgång till den fordons- och kundgenererade datan för att kunna driva innovation och resurser växer hela tiden i takt med den tekniska utvecklingen och mobilitetssystemet omställning. Tillsammans med en rad andra intressenter som företräder tredje part driver FKG:s europeiska samarbetsorganisation CLEPA ett omfattande lobbyarbete för en sektorsspecifik, vertikal, EU-datalag som komplement till Data Services Act och Data Markets Act.

  Bild: Thierry Breton, EU:s kommissionär för den inre marknaden.