Nyheter från FKG

 • 19 februari, 2020
 • Coronautbrottet – det är svårt att åberopa force majeure

 • I kölvattnet av coronautbrottet har debatten om när force majeure kan åberopas tagit fart.

  Frågan och framför allt gränsdragningen är komplicerad, menar Johan Hallén (bilden), advokat på FKG-partnern Setterwalls Advokatbyrå.

  – Det finns ingen lagreglering av force majeure, utan utgångspunkten är parternas avtal. Om ni såsom köpare eller säljare inte kan prestera och det beror på ett hinder som ligger utom er kontroll, så bör ni alltid granska avtalet för att se om det finns någon force majeure-klausul, inleder Johan.

  – Vad som utgör force majeure beror på vad parterna faktiskt kommit överens om och därför måste varje avtal granskas för att avgöra om en situation som exempelvis Corona-viruset utgör force majeure. Typiskt sett brukar det krävas att det är ett hinder utom en parts kontroll som part inte kan påverka eller övervinna, fortsätter han.

  Man bör tänka på att force majeure-klausuler normalt sett tolkas restriktivt och att eventuella exempel som lämnas i klausulen bör betraktas som mer eller mindre uttömmande. Händelser som har i de flesta fall betraktades som force majeure var tsunaimin som ledde fram till kärnkraftsolyckan i Fukoshima och askmolnet som uppstod vid Eyjafjallajökulls utbrott.

  Andra exempel när det varit mer tveksamt är till exempel pirater i Hormuzsundet och effekterna av handelsrestriktioner mot individer. Piraterna betraktas inte nödvändigtvis som force majeure eftersom de är kända samt att man – mot en kostnad – kan skydda sig mot dem. Och handelsrestriktioner som införs av USA gör det inte nödvändigtvis omöjligt för ett svenskt bolag att fortsätta fullgöra ett avtal med en part som är utsatt för sanktioner.

  – Innebörden av att force majeure föreligger är att ni blir befriade från ansvar för avtalsbrott, till exempel en leveransförsening, som orsakas av sådan force majeure. För att ni ska få lov att förlita er på force majeure-klausulen brukar det alltid krävas att ni skriftligen meddelar motparten att force majeure föreligger och att prestation därför inte kan ske. Om ni inte kan prestera måste ni därför granska avtalet och se till att noga följa den formalia som krävs enligt avtalet för att kunna göra gällande force majeure, förklarar Johan Hallén.

  För att bedöma om force majeure kan anses föreligga och för att tillse att part agerar på avtalat vis, så bör man alltid ta hjälp av advokat för att dels granska avtalsskrivningen, dels komma fram till rimligheten, menar Johan Hallén.

  Leverantörs- och värdekedjan inom automotivesektorn är invecklad – det är sällsynt att en komponent tillverkas från råmaterial till färdig produkt på ett och samma ställe av en leverantör. Utan många gånger finns en rad underleverantörer spridda över jordklotet. Rör det sig om färdiga system, så tilltar snårigheten. Detta komplicerar också ansvarsfrågan och möjligheten till att åberopa force majeure, menar Johan Hallén.

  – Om ni har en kund eller leverantör som gör gällande force majeure gentemot er så bör ni överväga hur detta påverkar er. Om ni inte kan prestera så bör ni göra en bedömning om även ni kan hävda force majeure och i så fall meddela era andra kunder och leverantörer i enlighet med vad vi tidigare kommit fram till, säger han.

  Nu finns det europeiska fordonstillverkare som vill göra gällande att åberopande från leverantören av force majeure med hänvisning till coronautbrottet inte gäller. Köparen menar att det är leverantören som valt att ta sina insatsvaror från Kina istället för från en, exempelvis, europeisk leverantör, eller haft en back up-leverantör för att kunna fullgöra sina leveranser.

   Om ni har en kund eller leverantör som gör gällande force majeure gentemot er och ni inte håller med om att force majeure föreligger så bör ni meddela er motpart detta skriftligt. Om ni inte kan komma överens i frågan, så får en sådan tvist slutligen avgöras av domstol eller skiljenämnd. Om det då konstateras att force majeure inte förelåg så ansvarar er motpart för avtalsbrottet som sådan part gjort sig skyldig till. Det samma gäller om det är ni som gör gällande force majeure och motparten som inte håller med er. Det är därför aldrig riskfritt att hävda force majeure, utan det ska ses som en sista utväg, avslutar Johan Hallén, advokat på Setterwalls.

  CHECKLISTA

  Drabbad av force majeure?

  Har du hamnat i en situation där du inte kan fullgöra dina förpliktelser i ett avtal på grund av ett hinder som är utanför din kontroll?

  Detta är en generell checklista som ska hjälpa dig att avgöra om du kan göra gällande force majeure och vad du i så fall bör tänka på:

  1. Hindrar omständigheterna dig från att fullgöra dina skyldigheter enligt avtalet eller finns det ett sätt för dig att kringgå problemet? Tänk på att force majeure ska ses som en sista utväg och om du har möjlighet att fullgöra dina avtalade förpliktelser, trots omständigheterna du hamnat i, så är det inte troligt att sådana omständigheter är att betrakta som force majeure.
  2. Utgör omständigheterna force majeure enligt avtalet? Kontrollera force majeure-klausulen i avtalet, förslagsvis med hjälp av en advokat.
  3. Vilka formella krav behöver du fullgöra för att kunna förlita dig på force majeure-klausulen? Se till att du meddelar motparten i enlighet med villkoren i avtalet.
  4. Kontrollera dina försäkringar. När något oförutsett händer så kan du vara berättigad till försäkringsersättning. Glöm inte att ta reda på om alla eller en del av dina kostnader till följd av force majeure kan ersättas.
  5. Så länge som force majeure-situationen varar så bör du samla på dig bevisning för att det faktiskt föreligger force majeure. Sådan bevisning kan t ex vara tidningsartiklar, korrespondens med myndigheter, leverantör och kunder, bilder, etc.
  6. Finns det förpliktelser i avtalet som du fortfarande kan fullgöra? Tänk på att force majeure bara befriar dig från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar dig från att fullgöra dina avtalade förpliktelser.
  7. Gör dig redo för att börja fullgöra dina skyldigheter under avtalet igen när force majeure-händelsen upphör och håll noga uppsikt över hur situationen utvecklas. Du kan normalt bara förlita dig på en force majeure-klausul så länge som situationen pågår och när omständigheterna förändras igenom så är du skyldig att återigen börja fullgöra din avtalade förpliktelser.
  8. Finns det en tidsgräns för hur länge du kan förlita dig på force majeure? I många avtal så kan motparten säga upp avtalet om force majeure-situationen pågår under en viss tidsperiod. Se till att du vet hur lång sådan period är och överväg vad du kan göra för att säkerställa att avtalet inte sägs upp på grund av force majeure-händelsen. Tänk på att i vissa avtal så har även den part som drabbats av force majeure rätt att säga upp avtalet på grund av force majeure-händelsen. Om så skulle vara fall i ditt avtal så bör du överväga om det kan vara förmånligt för dig att säga upp avtalet till följd av force majeure.
  9. Finns det formella krav som du måste uppfylla när force majeure-händelse upphör och du ska börja fullgöra avtalet igen? Se till att meddela din motpart i enlighet med villkoren i avtalet.

  Gör din kund eller leverantör gällande force majeure?

  Har du hamnat i en situation där din kund eller leverantör hävdar att de inte kan fullgöra sina avtalade förpliktelser till följd av force majeure?

  Detta är en generell checklista avseende vad du i så fall bör tänka på:

  1. Utgör omständigheterna som din motpart förlitar sig på force majeure enligt avtalet? Kontrollera force majeure-klausulen i avtalet, förslagsvis med hjälp av en advokat.
  2. Om du inte håller med motparten om att omständigheterna utgör force majeure så måste du meddela motparten detta. Se till att din invändning meddelas motparten i enlighet med de formella kraven i avtalet.
  3. Har din motpart uppfyllt de formella kraven ni kommit överens om för att kunna förlita sig på force majeure-klausulen? Om inte, överväg om du ska uppmärksamma motparten på detta.
  4. Utgör motpartens force majeure-situation ett hinder för dig att fullgöra dina avtalade skyldigheter (i avtalet med motparten eller i avtal med tredje man) eller finns det något sätt att kringgå problemet? Om du inte kan prestera, överväg då om motpartens force majeure utgör force majeure också för dig i enlighet med dina avtal. Kontrollera force majeure-klausulerna i de relevanta avtalen, gärna med hjälp av en advokat, och om du bedömer att du är i en force majeure-situation, se då till att följa stegen i vår checklista för sådana händelser. Tänk på att force majeure bara befriar dig från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar dig från att fullgöra dina avtalade förpliktelser.
  5. Kontrollera dina försäkringar. När något oförutsett händer så kan du vara berättigad till försäkringsersättning. Glöm inte att ta reda på om alla eller en del av dina kostnader till följd av motpartens force majeure kan ersättas.
  6. Så länge som force majeure-situationen varar så bör du samla på dig bevisning för att hur detta påverkar din verksamhet.
  7. Finns det förpliktelser i avtalet som din motpart fortfarande kan fullgöra? Tänk på att force majeure bara befriar från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar fullgörandet av avtalade förpliktelser. Om det finns förpliktelser motparten borde kunna fullgöra, se då till att meddela motparten om detta i enlighet med de formella kraven i avtalet.
  8. Gör dig redo för att börja fullgöra dina skyldigheter under avtalet igen när force majeure-händelsen upphör och håll noga uppsikt över hur situationen utvecklas. Din motpart kan normalt bara förlita sig på en force majeure-klausul så länge som situationen pågår och när omständigheterna förändras igenom så är motparten skyldig att återigen börja fullgöra sina avtalade förpliktelser.
  9. Finns det en tidsgräns för hur länge din motpart kan förlita sig på force majeure? I många avtal så kan du säga upp avtalet om force majeure-situationen pågår under en viss tidsperiod. Se till att du vet hur lång sådan period är och överväg om det kan vara förmånligt för dig att säga upp avtalet till följd av force majeure.