Nyheter från FKG

 • 12 maj, 2021
 • Compliance, hållbarhet och ESG – vart är vi på väg?

 • Kraven på god affärsetik ökar. Det menar Bo Berndtsson, advokat på FKG-partnern Setterwalls och med mångårig erfarenhet inom compliance, regelverksefterlevnad. I sin nya bok ”Compliance: Vad gör du och ditt företag när ingen ser?” beskriver han hur kulturen kan förändras samtidigt som korruption och regelbrott inom den egna verksamheten kan förhindras.

  Hårdare lagstiftning och höjda förväntningar på hållbarhet och transparens. Det är några av drivkrafterna bakom dagens allt tuffare krav på god affärsetik och regelefterlevnad. Det ställs allt större krav från kunder, leverantörer, ägare, marknader och så vidare som företag av alla slag behöver leva upp till.

  Kraven gäller allt ifrån hållbarhet i värdekedjan, där fokus ofta har varit på miljöfrågor men där fokus nu alltmer flyttas till mänskliga rättigheter såsom tvångsarbete och barnarbete, till affärsetik och korruptionsfrågor. Dessa krav har funnits och även om de har ökat över tid så är den största förändringen att företagen idag behöver kunna dokumentera och visa upp hur man möter kraven i samband med revisioner från kunderna eller från myndigheter. Idag är acceptansen för slarv och övertramp väldigt låg, inte bara från myndigheternas håll, utan också från övriga samhället. Många medelstora företag i Sverige har varit sena med att inse detta och riskerar därmed att missa korruption och andra felsteg som kan skada verksamheten och som hade kunnat förhindras.

  Vad kan man då som företag göra för att dels möta kraven, dels få bättre kontroll över sin egen verksamhet? Vi bad Bo resonera lite.

  Det första ett företag behöver göra är att acceptera faktum och börja jobba med frågorna på allvar eftersom de numera är affärskritiska. Det kommer inte att vara möjligt att göra affärer långsiktigt utan att kunna visa att man aktivt arbetar med frågorna.

  Följdfrågan blir då den naturliga, hur kan vi arbeta med frågorna? Det är här compliance kommer in som ett verktyg för att dels förändra arbetssätt och kultur, dels skapa förutsättningar för att kunna visa för omvärlden att arbetssätt och kultur är under förändring.

  I hans nya bok beskriver han i både teori och praktik de grundläggande byggstenarna i ett effektivt compliance-arbete och ger handfast rådgivning kring hur ett företag bör agera för att förebygga korruption, efterleva lagstiftning och förhålla sig till samhällets förväntningar. Genom ett systematiskt compliance-arbete kan man förändra arbetssätt och kultur men det finns två förutsättningar för att arbetet ska bli framgångsrikt.

  Den första förutsättningen är vad som brukar kallas för ”tone-from-the-top”, dvs att ledningen fullt ut står bakom compliance-arbetet både i ord men framförallt i handling. Det räcker inte att publicera en text på intranetet som säger att nu står VD och ledning bakom utan det måste också märkas i verkligheten. Om bolaget ställs inför ett dilemma ur ett affärsetiskt perspektiv eller kanske att man upptäcker att arbetsmiljön hos en underleverantör är farlig, det sätt bolaget hanterar dessa frågor blir nyckeln till om ”tone-from-the top” blir trovärdig eller inte.

  Den andra förutsättningen handlar om karaktären på och positionen för den person som ska driva compliance-arbetet. Den som ska sköta compliance-frågorna i en verksamhet måste ha mod och integritet. Men framför allt måste det vara en position som har tillräckligt med inflytande för att kunna påverka. Det är en central roll som både handlar om att skapa en samsyn kring vad ett företag står för och att kunna säga ifrån när något riskerar att gå fel.

  Om dessa förutsättningar är uppfyllda så har företaget en bra grund för att kunna arbeta vidare med compliance som ett redskap för att kunna leva upp till de krav som omvärlden ställer men också att kunna visa för omvärlden att så är fallet. Detta är redan och kommer att bli ännu viktigare i framtiden för att kunna fortsätta att bedriva en långsiktigt framgångsrik verksamhet, enligt Bo Berndtsson på advokatbyrån Setterwalls.