Nyheter från FKG

 • CLEPA och ACEA i gemensamma överläggningar med EU-kommissionen

 • Pressen på den europeiska fordonsindustrin är stenhård under den pågående pandemin. För att öka förståelsen inför de utmaningar som både fordonstillverkare och leverantörer står inför ju längre hjulen står stilla, har l CLEPA och ACEA gemensamt uppvaktat EU:s kommissionär för den inre marknaden och digitalisering, fransmannen Thierry Breton (bilden) och hans kabinett.

  Samtalet, som initierats av CLEPA:s generalsekreterare Sigrid de Vries, spände över fyra huvudområden: medicinsk utrustning, påverkan på hela fordonsindustrin, Exit Corona-strategi samt EU:s inre marknad med fri rörlighet av varor och tjänster samt kapital.

  Kommissionären och hans medarbetarstab ”stod på tå” under hela samtalet, enligt de Vries.

  När det gäller förfrågan om att ställa om produktion till medicinskteknisk utrustning, så är det redan på gång. Det konstaterades att flera leverantörsföretag redan i tidigt skede och spontant ställt om sin produktion.

  I fokus för samtalet stod de industriella och ekonomiska frågorna samt vad EU kan göra för att lindra skador respektive stimulera för omstart.

  Diskussionen skedde kring en möjlig tidslinje samt vilka industriella förutsättningar som krävs för ”Kick-start the Economy”.

  CLEPA och ACEA framhöll att medarbetarnas hälsa och arbetsmiljön alltid står i första rummet. Inte på något sätt får detta äventyras, men gemensamma EU-riktlinjer vore bra framför nationella.

  CLEPA lyfte fram att många leverantörsföretag har brist på likvida medel med konkurshot som följd. Kommissionär Thierry Berton och hans stab förklarade att de ska ta med sig detta in i EU-kommissionens arbete.

  Ett annat problemområde som avhandlades var EU:s inre marknad och fortsatt fri rörlighet av varor och tjänster. Något som är ett måste för fungerande leverantörs- och värdekedja.

  Frågan om att stärka upp den europeiska fordonsindustrins ekosystemet inom EU var också något som lyftes. Frågan om att flytta tillbaka produktion till inom EU kommer även att tas upp med EU-kommissionens ordförande, Ursula van der Leyen.

  I dag, torsdag, sammanträder EU-parlamentets IMCO-utskott som hanterar frågor rörande bland annat den inre marknaden och konsumentfrågor.