Nyheter från FKG

 • 26 februari, 2020
 • CHECKLISTA

 • Drabbad av force majeure?

  Har du hamnat i en situation där du inte kan fullgöra dina förpliktelser i ett avtal på grund av ett hinder som är utanför din kontroll?

  Detta är en generell checklista som ska hjälpa dig att avgöra om du kan göra gällande force majeure och vad du i så fall bör tänka på:

  1. Hindrar omständigheterna dig från att fullgöra dina skyldigheter enligt avtalet eller finns det ett sätt för dig att kringgå problemet? Tänk på att force majeure ska ses som en sista utväg och om du har möjlighet att fullgöra dina avtalade förpliktelser, trots omständigheterna du hamnat i, så är det inte troligt att sådana omständigheter är att betrakta som force majeure.
  2. Utgör omständigheterna force majeure enligt avtalet? Kontrollera force majeure-klausulen i avtalet, förslagsvis med hjälp av en advokat.
  3. Vilka formella krav behöver du fullgöra för att kunna förlita dig på force majeure-klausulen? Se till att du meddelar motparten i enlighet med villkoren i avtalet.
  4. Kontrollera dina försäkringar. När något oförutsett händer så kan du vara berättigad till försäkringsersättning. Glöm inte att ta reda på om alla eller en del av dina kostnader till följd av force majeure kan ersättas.
  5. Så länge som force majeure-situationen varar så bör du samla på dig bevisning för att det faktiskt föreligger force majeure. Sådan bevisning kan t ex vara tidningsartiklar, korrespondens med myndigheter, leverantör och kunder, bilder, etc.
  6. Finns det förpliktelser i avtalet som du fortfarande kan fullgöra? Tänk på att force majeure bara befriar dig från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar dig från att fullgöra dina avtalade förpliktelser.
  7. Gör dig redo för att börja fullgöra dina skyldigheter under avtalet igen när force majeure-händelsen upphör och håll noga uppsikt över hur situationen utvecklas. Du kan normalt bara förlita dig på en force majeure-klausul så länge som situationen pågår och när omständigheterna förändras igenom så är du skyldig att återigen börja fullgöra din avtalade förpliktelser.
  8. Finns det en tidsgräns för hur länge du kan förlita dig på force majeure? I många avtal så kan motparten säga upp avtalet om force majeure-situationen pågår under en viss tidsperiod. Se till att du vet hur lång sådan period är och överväg vad du kan göra för att säkerställa att avtalet inte sägs upp på grund av force majeure-händelsen. Tänk på att i vissa avtal så har även den part som drabbats av force majeure rätt att säga upp avtalet på grund av force majeure-händelsen. Om så skulle vara fall i ditt avtal så bör du överväga om det kan vara förmånligt för dig att säga upp avtalet till följd av force majeure.
  9. Finns det formella krav som du måste uppfylla när force majeure-händelse upphör och du ska börja fullgöra avtalet igen? Se till att meddela din motpart i enlighet med villkoren i avtalet.

   

  Gör din kund eller leverantör gällande force majeure? 

  Har du hamnat i en situation där din kund eller leverantör hävdar att de inte kan fullgöra sina avtalade förpliktelser till följd av force majeure?

  Detta är en generell checklista avseende vad du i så fall bör tänka på:

  1. Utgör omständigheterna som din motpart förlitar sig på force majeure enligt avtalet? Kontrollera force majeure-klausulen i avtalet, förslagsvis med hjälp av en advokat.
  2. Om du inte håller med motparten om att omständigheterna utgör force majeure så måste du meddela motparten detta. Se till att din invändning meddelas motparten i enlighet med de formella kraven i avtalet.
  3. Har din motpart uppfyllt de formella kraven ni kommit överens om för att kunna förlita sig på force majeure-klausulen? Om inte, överväg om du ska uppmärksamma motparten på detta.
  4. Utgör motpartens force majeure-situation ett hinder för dig att fullgöra dina avtalade skyldigheter (i avtalet med motparten eller i avtal med tredje man) eller finns det något sätt att kringgå problemet? Om du inte kan prestera, överväg då om motpartens force majeure utgör force majeure också för dig i enlighet med dina avtal. Kontrollera force majeure-klausulerna i de relevanta avtalen, gärna med hjälp av en advokat, och om du bedömer att du är i en force majeure-situation, se då till att följa stegen i vår checklista för sådana händelser. Tänk på att force majeure bara befriar dig från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar dig från att fullgöra dina avtalade förpliktelser.
  5. Kontrollera dina försäkringar. När något oförutsett händer så kan du vara berättigad till försäkringsersättning. Glöm inte att ta reda på om alla eller en del av dina kostnader till följd av motpartens force majeure kan ersättas.
  6. Så länge som force majeure-situationen varar så bör du samla på dig bevisning för att hur detta påverkar din verksamhet.
  7. Finns det förpliktelser i avtalet som din motpart fortfarande kan fullgöra? Tänk på att force majeure bara befriar från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar fullgörandet av avtalade förpliktelser. Om det finns förpliktelser motparten borde kunna fullgöra, se då till att meddela motparten om detta i enlighet med de formella kraven i avtalet.
  8. Gör dig redo för att börja fullgöra dina skyldigheter under avtalet igen när force majeure-händelsen upphör och håll noga uppsikt över hur situationen utvecklas. Din motpart kan normalt bara förlita sig på en force majeure-klausul så länge som situationen pågår och när omständigheterna förändras igenom så är motparten skyldig att återigen börja fullgöra sina avtalade förpliktelser.
  9. Finns det en tidsgräns för hur länge din motpart kan förlita sig på force majeure? I många avtal så kan du säga upp avtalet om force majeure-situationen pågår under en viss tidsperiod. Se till att du vet hur lång sådan period är och överväg om det kan vara förmånligt för dig att säga upp avtalet till följd av force majeure.

   

  LÄS MER HÄR!