Nyheter från FKG

 • 28 september, 2022
 • Bör man välja det enhetliga patentsystemet?

 • Det enhetliga patentsystemets stundande ikraftträdande innebär att den som vill ansöka om europeiskt patent behöver ta ställning till om patentet ska ges enhetlig verkan. Dessutom behöver den som redan har ett europeiskt patent besluta om den enhetliga patentdomstolen ska ha jurisdiktion över det. Så vilket ska man välja?

  Vid bad Hanna Sonning, på bilden och advokat på FKG-partnern Setterwalls, att ge en liten vägledning.

  Territoriell giltighet

  Ett klassiskt europeiskt patent kan få verkan i upp till 44 länder (not 1), men bara efter validering i respektive land. När det enhetliga patentsystemet träder i kraft kommer ett enhetligt patent automatiskt vara giltigt i 17 länder (not 2). Längre fram kan enhetliga patent bli giltiga i ytterligare åtta länder (not 3).

  Ett patent som fått enhetlig verkan i de länder som är anslutna till det enhetliga patentsystemet kan också valideras i resterande länder.

  Administration

  Ansökan om ett enhetligt patent har administrativa fördelar eftersom det inte kräver validering i respektive land. För ett enhetligt patent krävs enbart att patentet finns på två språk.

  Även förnyelse av ett enhetligt patent är enklare, då en förnyelsebegäran bara behöver göras en gång för respektive förnyelseperiod.

  Kostnader

  Årsavgifterna kan kraftigt reduceras för ett enhetligt patent jämfört med ett klassiskt europeiskt patent. Som tumregel gäller att avgiften blir lägre för ett enhetligt patent om ett jämförande europeiskt patent valideras i fem eller fler länder.

  Det enhetliga patentet för också med sig sparade kostnader för validering och översättningar.

  Risk för ogiltigförklaring

  Ett klassiskt europeiskt patents giltighet prövas fram till ikraftträdandet av det enhetliga patentsystemet av nationell domstol. Med introduktionen av det enhetliga patentsystemet kommer både klassiska europeiska patent och enhetliga patent att prövas av en enhetlig patentdomstol, med följden att en dom får effekt i samtliga länder där det europeiska patentet beviljats.

  Ett klassiskt europeiskt patent kan dock på begäran undantas från den enhetliga patentdomstolens jurisdiktion, vilket ett enhetligt patent inte kan.

  Slutsats

  Den som planerar att ansöka om ett europeiskt patent i flera europeiska länder får betydande administrativa och kostnadsmässiga fördelar genom att begära enhetlig effekt. Samtidigt bör både den som ansöker och den som har existerande europeiska patent med giltighet i flera länder ta ställning till risken att patentet ogiltigförklaras i samtliga länder anslutna till det enhetliga patentsystemet i ett slag.

  Not 1: Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kambodja, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marocko, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

  Not 2: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike.

  Not 3: Cypern, Grekland, Irland, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern.