Nyheter från FKG

 • 24 mars, 2021
 • Baylan vill bryta allt längre betalningstider

 • Det behövs nya krafttag för att komma till bukt med allt längre betaltider i näringslivet. Därför vill inte regeringen utesluta att de kan lägga fram ett förslag till en tvingande lagstiftning, men en sådan är inte eftersträvansvärd. Så kan man sammanfatta vår intervju med näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna.

  Hur ser du som ansvarig minister på att stora företag utnyttjar sin dominerande ställning för att ensidigt förändra, förlänga, betalningstider till sina leverantörer? Frågan är aktuell, inte minst inom fordonsindustrin, där man undertecknat en uppförandekod för att kroka arm.

  – Långa betalningstider leder till försämrad likviditet för leverantörerna, vilket i sin tur ofta leder till att de får sämre möjligheter att utveckla sina verksamheter och till en pressad finansiell situation. Stora företag, inklusive fordonsföretag, borde vara måna om sina leverantörers finansiella ställning för att på sikt kunna behålla relationen med sina leverantörer. Näringsdepartementet har följt utvecklingen av betalningstider noga de senaste åren och det behövs nya krafttag för att komma till bukt med denna problematik, säger Ibrahim Baylan.

  Den främsta utsattheten har SME-företag som tvingas till att acceptera osunda affärsvillkor, enligt FKG:s kartläggning. Så frågan är vad går att göra för att stärka deras ställning/minska deras sårbarhet?

  – Problemet med långa betalningstider är extra tydligt för mindre företag som är i behov av god likviditet för att kunna utvecklas och växa samtidigt som de inte har samma möjlighet som större företag att ordna extern finansiering. Åtgärder behöver vidtas för att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider och skapa så goda förutsättningar som möjligt för svenska företag att utvecklas och växa. Frågan om rapporteringskrav bereds därför inom Regeringskansliet och regeringen avser att lämna en proposition om krav på rapportering av betalningstider i maj, berättar Ibrahim.

  Rapporteringsskyldigheten kommer att bidra till att SME-företag får ett bättre underlag för att bilda sig en välgrundad uppfattning om kunden och på så vis ha större möjlighet att förhandla fram rättvisa avtal. Med ökad transparens och förbättrad tillgång till statistik över betalningstider kan en normerande effekt gällande betalningstider i näringslivet uppnås, enligt Baylan.

  Hur ställer du dig till lagstiftningsfrågan när en majoritet av FKG:s medlemmar vill ha en tvingande lagstiftningen, skärpning av den nuvarande, med 30 dagars betaltid, med utgångspunkt från räntelagen?

  – När direktivet implementerades i räntelagen 2013 valde Sverige, i likhet med flera andra medlemsstater, att gå längre än vad direktivet kräver då betalningstiden mellan näringsidkare ska vara 30 dagar. Ett undantag infördes dock i de fall där borgenären uttryckligen godkänt en längre betalningstid. Regeringskansliet tog kort därefter fram ett förslag till lagstiftning där regleringen föreslogs vara tvingande, det vill säga parterna skulle inte kunna avtala om en längre betalningstid. Ett flertal remissinstanser framförde allvarlig kritik mot förslaget och motsatte sig att skärpningen skulle genomföras. Kritiken innebar bland annat att förslaget skulle leda till försämrad internationell konkurrenskraft för svenska företag samt att det innebar en begränsning av avtalsfriheten på ett sätt som var direkt skadligt, inte minst för många små- och medelstora företags överlevnad. Mot bakgrund av den kritik som framfördes valde regeringen att gå vidare med andra alternativ, såsom en självreglering på området i form av en uppförandekod om betalningstider, säger Ibrahim Baylan och fortsätter:

  – Regeringen ser helst att näringslivet på egen hand löser problemet med långa betalningstider. Vi är dock måna om att se att utvecklingen mot längre betalningstider bryts och kan inte utesluta tvingande lagstiftning i framtiden.

  FKG har tidigare i debatten om betaltider föreslagit en ”trappa” för en tvingande lagstiftning där ingångvärdet är 60 dagar för att ett antal år senare normaliseras till 30 dagar – kan det vara en väg?

  – Att införa en tvingande lagstiftning där antalet dagar som en leverantör kan få vänta med att få sin fordran betald utökas i förhållande till gällande lagstiftning tror jag inte är rätt väg att gå, avslutar näringsminister Ibrahim Baylan.