Nyheter från FKG

 • 18 oktober, 2023
 • Allt talar för ett införande av Euro7 för fordonsutsläpp

 • Dragkampen kring utsläppsstandarden Euro7 vara eller icke-vara eller omfattning, har nått vägs ände.
  Detta skedde när Europeiska Rådet, efter många överväganden, i slutet av september antog sin ståndpunkt (allmän riktlinje) om förslaget till förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på utsläpp och batteriers hållbarhet, populärt kallad Euro 7, som EU-kommissionen lagt fram.

  Den nya förordningen, som för första gången omfattar personbilar, lätta transportbilar och tunga fordon i en enda rättsakt, syftar till att fastställa lämpligare regler för fordonsutsläpp och ytterligare minska utsläppen av luftföroreningar från vägtransporter.
  En intressant nyhet är att även broms- och däckföroreningar omfattas av regelverket med målet att minska utsläpp som påverkar miljön och hälsan negativt.

  In i det sista har fordonstillverkarnas lobbyister sprungit i beslutfattarnas korridorer i Bryssel. Vissa OEM har förespråkat en modifiering av nuvarande Euro6 samt vunnit visst politiskt gehör för det, medan andra hellre sett att man tagit mer hänsyn till kostnadseffektiviteten i förslaget. Inte heller har vissa delar av Europas leverantörsindustri varit dem som gjort ”vågen” till kommissionens förslag till att börja med.
  Detta har medfört att Europeiska Rådet har haft en ”pragmatisk” inställning till förändringar i EU-kommissionens förslag. Men det är fel att benämna det som nu ska processas i Europaparlamentet för kompromiss.

  – FKG stödjer det förslag till Euro7 som presenterats av Rådet. Det finns relevant testteknik samtidigt som det över tid både är viktigt och ekonomiskt försvarbart att nå målen enligt förslaget. Inom den globala fordonsindustrin är det också viktigt att europeisk fordonsindustri med leverantörsled inte hamnar på efterkälken till USA och Kina, säger Peter Bryntesson, vd FKG, i en kommentar till beslutet.
  Allt innebär att person- och lätta transportbilar med förbränningsmotorer inte får finnas på marknaden efter 2035, däremot får lastbilar, bussar och tunga fordon fortsatt säljas efter 1 januari 2036.