Aktiviteter

 • 3 Mars, 2020
 • INSTÄLLT! Frukostseminarium: Sänkt tröskel för allvarlig miljöskada

 • Nu börjar reglerna tillämpas i praktiken.

  På senare tid har flera fall aktualiserats där länsstyrelserna drivit frågan om allvarlig miljöskada, inte bara vid direkta utsläpp – utan även vid oavsiktlig föroreningsspridning vid t.ex. rivningsarbeten.

  Under detta frukostseminarium kommer vi att gå igenom reglerna kring allvarliga miljöskador samt exempelfall där frågan om allvarlig miljöskada aktualiserats. Vi kommer även att diskutera de faktorer som är av betydelse för bedömningen kring vad som är allvarlig miljöskada, och vad som är viktigt att känna till om man bedriver verksamhet eller vidtar arbeten i anslutning till en grundvattenförekomst.

  Den 1 augusti 2007 trädde reglerna om allvarliga miljöskador i kraft i Sverige, som en följd av EU:s miljöansvarsdirektiv. Reglerna, som hittills varit mycket sparsamt tillämpade, skiljer sig på betydande punkter från vad de som arbetar med förorenade områden normalt är vana vid. Det innebär att kraven på avhjälpande kan bli betydligt mer långtgående än enligt de vanliga reglerna i 10 kap. miljöbalken och att kostnaden uppstår tidigare, i synnerhet om föroreningen påverkat en vattenförekomst.

  Som ett led i genomförandet av EU:s ramvattendirektiv har Sveriges geologiska undersökning, SGU, pekat ut ett stort antal grundvattenförekomster som i många fall ligger under eller i anslutning till stadsmiljöer eller industriområden. Påverkan på en grundvattenförekomsts kemiska eller kvantitativa status har stor betydelse för om reglerna vid allvarlig miljöskada ska tillämpas. Det gör att konflikterna mellan verksamheter och relativt nyligen utpekade grundvattenförekomster förväntas bli många och riskerar att få långtgående konsekvenser för de berörda verksamhetsutövarna.

  Seminariet hålls av Setterwalls Linnea Ljung och Caroline Staffansson.

  Varmt välkommen!

  VAR: Setterwalls Advokatbyrå, Sankt Eriksgatan 5, Göteborg
  NÄR: 3 mars
  OSA: senast den 28 februari
  ​TID: Kl. 08:00-09:00. Frukost serveras från kl. 07:30

  Inställt pga för få anmälda.